Zavarovalniška oznaka produkta

To je enolična oznaka, pod katero se v programu MuLeMa vodi fizični produkt ali podprodukt posamezne zavarovalnice. Pomembna je pri avtomatskem uvozu podatkov, saj na osnovi nje program MuLeMa razpozna, za kateri produkt gre in na kakšen način se provizionira. Zavarovalniških produktov ne moremo kreirati ali brisati ročno, saj jih program generira samodejno ob uvozu podatkov posamezne zavarovalnice. Že generirane oznake dodeljujemo posameznim produktom. Včasih namesto pojma zavarovalniški produkt uporabljamo kar pojem podprodukt.

Zavarovalniških oznak produktov ne rabimo urejati, če vnašamo zavarovalne police ročno, to je, če ne dobivamo od zavarovalnice uvoznih podatkov v elektronski obliki.

Osnovna veja, pod katero najdemo zavarovalniške oznake produktov, so Nerazporejeni podprodukti, ki je zapisana v oklepaju kot prva veja pod zavarovalnico:

V listo nerazporejenih podproduktov se samodejno vnesejo oznake vseh novih podproduktov, to je tistih, ki se v uvozni datoteki pojavijo prvič in jih program še ne pozna.

Vsaka zavarovalnica ima svoj sistem označevanja produktov. Nekatere jih označujejo z alfanumeričnimi kodami, druge s številčnimi, tretje pa kot kombinacija tipov, podtipov, vrst in podobno. Zato so zavarovalniške oznake produktov lahko pri vsaki zavarovalnici drugačne.

Preko zavarovalniških oznak produktov se vzpostavi povezava med podatki, ki jih o zavarovalnih  policah in plačilih vsak mesec pošlje zavarovalnica v elektronski obliki na eni strani ter produkti in provizijskimi skupinami, s katerimi programu za te produkte določimo način obdelave na drugi strani.

S tem ko naredimo povezavo med zavarovalniško oznako produkta in produktom, ki smo ga v drevesu produktov definirali pod provizijsko skupino, naredimo preslikavo med dejanskimi produkti, tako kot jih vodi zavarovalnica in našimi produkti, tako imenovanimi programskimi, navideznimi ali logičnimi produkti, tako kot jih vodi in obračunava naš program.

Preslikavo lahko naredimo kot ena proti ena, kar pomeni, da bo vsakemu zavarovalniškemu produktu pripadal svoj ekvivalent našega, programskega produkta. V tem primeru običajno dodelimo našemu produktu enako ali podobno oznako, kot jo ima za ta produkt zavarovalnica.

Lahko pa naredimo preslikavo ena proti mnogo, kar pomeni, da se bo več različnih zavarovalniških podproduktov preslikalo v isti programski produkt. V nekaterih primerih ima zavarovalnica razdelane prodprodukte do mnogih podrobnosti (za vsako opcijo na zavarovalni polici obstaja svoj podprodukt) in vsak tak podprodukt ima svojo oznako. Vendar pa so tako iz vsebinskega stališča kot tudi provizioniranja v mnogih primerih zelo podobni ali skoraj enaki, zato je v takšnem primeru vse te produkte smiselno združiti v en sam logični produkt z enotno oznako. Pri preslikavi ena proti mnogo moramo upoštevati, da potem, ko je produkt že vnesen (uvožen) v program, v programu ne bomo imeli več natančne informacije, iz katerega zavarovalniškega podprodukta je nastal. To nas običajno niti ne zanima.

V primeru, da je na isti polici več zavarovalniških podproduktov z istim začetkom zavarovanja in isto zavarovalno dobo, ki so vsi preslikani v isti programski produkt, jih program združi. V tem primeru sešteje premije in provizije tako, da dobimo isti rezultat, kot če bi produkte vodili ločeno. V večini primerov je takšno združevanje koristno in praktično, saj množice podproduktov z majhnimi zneski, ki se pojavljajo pri nekaterih zavarovalnicah, v primeru nezdruževanja povzroča veliko nepreglednost izpisa, ki ga posredujemo sodelavcu pri obračunu provizije, posamezni zneski mesečnih provizij pa so v nekaterih primerih zanemarljivo majhni.

Dodeljevanje zavarovalniških oznak produktom

Zavarovalniško oznako dodelimo produktu tako, da jo z miško primemo (se postavimo nad oznako in  pritisnemo levi gumb miške) in potegnemo nad želeni produkt, ki mora biti predhodno definiran in tam spustimo (sprostimo levi gumb miške):

Da ne bi po nesreči naredili napačnega premika, nas program, potem ko spustimo levi gumb miške, še vpraša za potrditev nameravane operacije:

Če se vprašanje nanaša na operacijo, ki jo želimo opraviti, odgovorimo pritrdilno, sicer jo z negativnim odgovorom prekličemo.

Zavarovalniške oznake lahko premikamo tako iz veje nerazporejenih podproduktov v veje produktov in obratno kot tudi med vejami posameznih produktov.

Glej tudi:

Zgradba zavarovalniških oznak produktov

Drevo produktov

Dodajanje in brisanje provizijske skupine

Produkt - dodajanje in brisanje v drevesu produktov.htm