Splošne nastavitve

Do obrazca Splošne nastavitve pridemo iz glavnega menija z ukazom Nastavitve->Splošno.

 Splošne nastavitve, parametri

Vsebina:

Začetek izplačevanja

Beleženje storna na računih sodelavca

Vnaprejšnja izplačila izhodne provizije

Nastavitve za glavni denarni račun

Nastavitve za račun denarne rezerve

Storno rezerva iz tekočih izplačil

Rezerva zaradi nezadostne aktivnosti usposabljanja

Prilagodi nazive kontov v izpisih

Samodejno generiranje izplačil provizije

Izračunavanje pričakovane provizije

Omejevanje dostopa do podatkov

Dostop do spletnih storitev

Ostalo

Začetek izplačevanja

Obe nastavitvi začetka izplačevanja se nanašata na datume, povezane z uvozi polic oziroma produktov in provizij. Pomagata nam preiti na uporabo programa v obdobju, ko je provizioniranje polic že utečeno in ne postavljamo agencije na novo.

Datum je v začetku nastavljen tako, da uvoz in obdelava polic nista omejena. Če želimo, lahko datume nastavimo na novejše vrednosti in s tem izločimo iz obdelave ali provizioniranja produkte glede na nastavljeni datum. Na voljo imamo dve možnosti:

Ne uvažaj produktov z začetkom zavarovanja pred V program MuLeMa se bodo uvažali le produkti, katerih začetek zavarovanja ni starejši od nastavljenega datuma.

Če želimo, lahko zaradi evidence uvažamo tudi produkte, ki so bili že izplačani po drugem sistemu za vodenje izplačil.

Ne izplačuj obrokov za obdobje pred Obračunavaj le provizije od nastavljenega datuma naprej.

Provizje se ne obračunavajo tudi v primeru, če je začetek zavarovanja starejši od datuma ki je nastavljen v polju Ne uvažaj produktov z začetkom zavarovanja pred.

Program bo plačila do nastavljenega datuma obračunal le fiktivno, kar pomeni, da bo označil, da so bili plačani, vendar provizij ne bo dodelil. Od označenega datuma naprej bo dodeljeval tudi plačila v skladu z nastavljenimi parametri za izračun provizije.

Beleženje storna na računih sodelavca

Z parametri v okviru te skupine označimo ali naj se vodi na računu sodelavcev kot storno vsak odvzem enot ali provizije na policah sodelavcev. Če možnost ni izbrana, se bodo vodili kot storno le odvzemi v primeru stornacij pogodb ali poračuni zaradi odvzemov provizije iz strani zavarovalnic. Spremembe teh nastavitev ne povzročijo prerazporeditve po kontih sodelavca za pretekle obračune.

Vnaprejšnja (akontirana) izplačila izhodne provizije

S to možnostjo omogočimo uporabo vnaprejšnjih (t.i. akontiranih) izplačil izhodne provizije. Parametre vnaprejšnjih izplačil določimo za vsako zavarovalnico posebej s parametri zavarovalnice v drevesu produktov.

Nastavitve za glavni denarni račun

Prilagodi nazive transakcij v izpisih

Z gumbom Prilagodi nazive transakcij v izpisih v splošnih nastavitvah odpremo okno Šifrant nazivov transakcij na denarnem računu, v katerem lahko spremenimo tekste, ki se pojavijo ob posameznih vrstah transakcij na denarnem računu:

šifrant transakcij na denarnem računu

Stolpci v šifrantu imajo naslednji pomen:

Tip Tip transakcije; interna oznaka, ki je ne moremo spreminjati.
Opis Opis tipa transakcije; prednastavljeni tekst za izpise za ta tip transakcije in ga ne moremo spreminjati.
Tekst v izpisih Tekst, ki ga lahko spremenimo in se bo pojavil v izpisih za ta tip transakcije namesto prednastavljenega.

Nastavitve za račun denarne rezerve

Račun denarne rezerve je posebni denarni račun ali konto sodelavca, na katerega se evidentira del denarnih sredstev, ki pripadajo sodelavcu in se nahajajo na njegovem glavnem denarnem računu, vendar se začasno zadrži njihovo izplačilo kot garancija za primere morebitnih prekomernih stornacij polic. S tem preprečimo situacije, ko sodelavec, ki še nima veliko produkcije, iz tekoče provizije ne bi mogel vrniti zneska morebitnih stornacij polic.

Sodelavec prejme izplačilo največ tolikšnega zneska iz glavnega denarnega računa, kot je razlika med stanjem na njegovem glavnem denarnem računu in računu denarne rezerve.

Storno rezerva iz izplačil obrokov po policah

Nastavitve storno rezerve 

Več o nastavitvah in prikazu  storno rezerve iz tekočih izplačil si preberite tukaj.

Rezerva zaradi nezadostne aktivnosti usposabljanja

V programu lahko nastavimo, da se sodelavcu mentorju zadrži del provizije za skupinsko produkcijo, če ta ne izvaja aktivnosti usposabljanja v zahtevanem obsegu.

Zahtevana stopnja aktivnosti usposabljanja (%) Zahtevana stopnja aktivnosti usposabljanja v odstotkih. Ta vrednost se primerja z vrednostjo, ki jo lahko mesečno vnašamo/spreminjamo za posameznega sodelavca.
Delež provizije skupinske produkcije, ki se zadrži (%) Delež provizije v odstotkih od celotne skupinske produkcije, ki se zadrži oziroma odvede v sklad denarne rezerve v posameznem obračunskem obdobju.
Število mesecev zadržanja provizije Število mesecev, ki morajo preteči, da se zadržana provizija sprosti, oziroma razknjiži iz sklada denarne rezerve.

Prilagodi nazive kontov v izpisih

Z gumbom Prilagodi nazive kontov v izpisih v splošnih nastavitvah odpremo okno Šifrant nazivov kontov denarne rezerve, v katerem lahko spremenimo tekste, ki se pojavijo ob posameznih navedbah kontov denarne rezerve:

šifrant nazivov kontov denarne rezerve

Stolpci v šifrantu imajo naslednji pomen:

Tip Tip konta; interna oznaka, ki je ne moremo spreminjati.
Opis Opis oziroma naziv konta; prednastavljeni naziv konta, ki ga ne moremo spreminjati.
Tekst v izpisih Naziv konta, ki se bo pojavil pri navedbah tega konta v izpisih namesto prednastavljenega in ga lahko spremenimo.

Samodejno generiranje izplačil provizije

Na tem mestu globalno omogočimo uporabo možnosti samodejnega generiranja izplačil izhodne provizije. Če je možnost omogočena, jo lahko nadalje nastavimo s parametri provizijske skupine.

Izračunavanje pričakovane provizije

S parametrom Upoštevaj tudi police, ki še nimajo plačil omogočimo, da program pri izračunih pričakovane provizije upošteva tudi police, ki so vnešene in označene kot aktivne, a nimajo plačanega še nobenega obroka premije oziroma provizije. V nasprotnem primeru, bodo v izračunih upoštevane samo police, ki imajo plačan najmanj en obrok provizije.

Omejevanje dostopa do podatkov

V programu je možno na splošno omejiti vstop v program in ga zaščititi z geslom. Hkrati je možno kreirati uporabnike z raličnimi nivoji pravic, ki se nanašajo na omejitve pri dostopu do občutljivejših podatkov (nastavitve, podatki o provizijah...). Za omejitev dostopa so v splošnih nastavitvah na voljo naslednja polja:

Za vstop v program je potrebna prijava Če je polje odkljukano, bo program za vstop zahteval prijavo in bo omejil dostop le do tistih podatkov in funkcij programa, do katerih je prijavljena oseba glede na svojo vlogo in pooblastila upravičena in jih za opravljanje svojega dela potrebuje.
V tem primeru moramo tudi definirati uporabnike (glej spodaj Definiranje uporabnikov in gesel).
Definiranje uporabnikov in gesel S pomočjo gumba Definiranje uporabnikov in gesel pridemo do okna Seznam uporabnikov, v katerem lahko spreminjamo uporabnike in njihove vloge. V primeru, da aktiviramo polje Za vstop v program je potrebna prijava, je potrebno kreirati in aktivirati vsaj enega uporabnika z administrativnimi pravicami.

Dostop do spletnih storitev

Dostop do spletnih storitev

Dovoljena prijava sodelavcev v spletno aplikacijo

Z nastavitvijo omogočimo sodelavcem vstop v spletno aplikacijo. Sodelavci se lahko prijavijo v spletno aplikacijo z uporabniško kodo, ki je sestavljena iz kode agencije in kode sodelavca ter geslom, ki ga skupaj z uporabniškimi pravicami določimo za vsakega sodelavca posebej.

Ostalo

Uporaba modela priporočevalci/sklepalci

Model priporočevalci/sklepalci omogočimo, kadar želimo možnost, da za vsako polico posebej vnesemo sodelavca, ki je stranko pripeljal ali jo priporočil in sodelavca, ki je dejansko sklenil polico. S tem so povezane tudi provizije, ki pripadajo posameznemu sodelavcu in njunim mentorjem, ki so običajno določene s pomočjo posebnih provizijskih modelov.

Če je opcija vključena, se pojavijo dodatne kolone pri vnosu povezav sodelavci/ponudbe, v tabelah za uvoz podatkov po posameznih zavarovalnicah in na dodatno polje s podatkov o sklepalcu na prikazu police.

Uporaba posebnih provizijskih modelov

Če je opcija vključena, lahko za opis razdelitve provizije med sodelavce poleg klasičnih uporabimo še posebne provizijske modele, kjer je med drugim možno določiti tudi deleže provizije, ki pripadajo priporočevalcem, sklepalcem, in drugim sodelavcem na osnovi dodatnih kriterijev.