storno

Provizijska skupina

Vsebina:

Verzija provizijske skupine


Provizijska skupina predstavlja zbirko parametrov, ki določajo način točkovanja in provizioniranja produktov, ki so ji dodeljeni.

Če želimo določiti parametre nove provizijske skupine, jo najprej dodamo v drevo produktov.

V drevesu produktov na levi strani označimo (izberemo) provizijsko skupino, ki jo želimo urejati. Na desni strani se pojavi obrazec s podatki o izbrani skupini.

Provizijska skupina 

Če je okno preozko in so posamezna polja delno ali v celoti zakrita, lahko razširimo celotno okno ali pa znotraj okna (kjer kazalec miške spremeni obliko v dvojno puščico, ki kaže levo – desno) spremenimo širino posameznega segmenta na račun drugega.

Splošni podatki

Splošni podatki provizijske skupine 

Naziv

Naziv provizijske skupine, s katerim povemo, kakšno vrsto zavarovanja opisuje.

Opis

Opis ali opombe, ki jih želimo zabeležiti v zvezi s to provizijsko skupino.

Aktualna

S klikom v kvadratku označimo, ali je provizijska skupina aktualna. Podatek je namenjen predvsem izpisu provizijskih tabel, kjer lahko s posebnim parametrom vključimo ali izključimo neaktualne provizijske skupine iz poročila za sodelavce ali agencijo.

Zavarovalne skupine

Provizijska skupina, zavarovalne skupine

V zavarovalne skupine združejemo sorodne provizijske skupine iste ali različnih zavarovalnic predvsem za namene poročil, statističnih prikazov, izračunov in podobno.

Imamo tri medsebojno neodvisne nabore zavarovalnih skupin, v katere lahko razvrstimo zavarovalne skupine. Z gumbom Uredi  vsak nabor posebej urejamo, znotraj njega dodajamo, brišemo ali spreminjamo zavarovalne skupine, z izborom v padajočem meniju pa provizijsko skupino razvrstimo v eno od njih. Zavarovalne skupine so skupne za vse provizijske skupine, ne glede na to, kje jih kreiramo.

Zavarovalne skupine provizijskih skupin so neodvisne od naborov zavarovalnih skupin za produkte.

Verzija provizijske skupine

Vsebina: Upravljanje z verzijami, Parametri verzije

Vsaka provizijska skupina ima lahko neomejeno število verzij. Nove verzije provizijskih skupin dodajamo, če se spremeni kateri koli parameter, ki vpliva na izračun vhodne ali izhodne provizije ali enot. Istočasen obstoj različnih verzij je potreben, ker običajno želimo s spremembo provizijskih parametrov vplivati le na izračune provizij za nove police, medtem ko naj se stare obračunavajo po dotedanjem sistemu.

Trenutno prikazano verzijo, ki jo nato lahko urejamo ali nad njo izvajamo postopke, izberemo v padajočem meniju v razdelku Verzija provizijske skupine.

Upravljanje z verzijami

Z verzijami provizijske skupine upravljamo preko menija Možnosti, ki se nahaja desno od padajočega menija, v katerem izberemo trenutno prikazano verzijo.

Dodajanje in odstranjevanje

Novo verzijo dodamo s pomočjo menija Možnosti->Ustvari novo.

Verzija provizijske skupine, Možnosti 

Kreira se nova provizijska skupina, v katero se preslikajo vsi parametri trenutno prikazane. Verzija provizijske skupine je v padajočem meniju verzij označena z datumom in uro kreiranja ter vsebino, ki je vpisana v polje Opombe.

Odstranjevanje verzije (Možnosti->Odstrani...) je možno le v primeru, ko ni nanjo vezan še noben produkt. V kolikor je bil po njej že obračunan kakšen produkt v preteklih obračunih, odstranjevanje verzije ni več možno.

Privzeta verzija

Samo ena od verzij provizijskih skupin je lahko nastavljena kot splošno privzeta. Privzeta verzija je tista, po kateri se obračunavajo nova zavarovanja. S kreiranjem novih verzij se privzeta verzija ne spremeni. Trenutno prikazano verzijo nastavimo kot privzeto tako, da v meniju izberemo Možnosti->Nastavi kot privzeto.

Poleg splošne privzete verzije lahko posebej nastavimo še privzete verzije za posamezne kategorije sodelavcev. Recimo, da bi želeli, da se določeni skupini sodelavcev provizija obračunava na drugačen način kot ostalim. Za te sodelavce kreiramo posebno kategorijo. Nato lahko trenutno prikazano verzijo določimo kot privzeto za to kategorijo preko menija Možnosti->Nastavi privzeto za->(kategorija sodelavcev). Več o tem tukaj.

Sprememba provizioniranja že obračunanih produktov

Ne dogaja se pogosto, toda lahko se zgodi, da želimo spremeniti verzijo provizijske skupine in s tem parametre provizioniranja za produkte, ki so bili že obračunani v prejšnjih obračunih.

Če želimo, da produkte, ki so bil obračunani po kateri od drugih verzij, nadalje provizioniramo po trenutno prikazani, izberemo v meniju Možnosti->Nastavi za obstoješe produkte iz verzije..., v podmeniju pa lahko izberemo katere koli ali pa eno od verzij, ki jo želimo zamenjati s trenutno prikazano.

Po izboru nas program vpraša, ali želimo stornirati in ponovno obračunati že izplačane obroke iz prejšnjih obračunov (mišljeno za produkte, ki jim bomo spremenili verzijo provizijske skupine):

Spreminjanje verzije obstoječim produktom

Če odgovorimo z Da (ali Yes), bo vsem sodelavcem v strukturi, ki jim je bila obračunana provizija za te produkte v prejšnjih obračunih, ta odšteta in ponovno prišteta na osnovi parametrov nove provizijske skupine. Če odgovorimo z Ne (ali No), se bo podo po novih parametrih obračunavala le nadaljnja plačila.

Po odgovoru na prvo vprašanje nas program še vpraša, ali naj izvrši operacijo (zamenja verzijo in odvisno od prejšnjega odgovora stornira in ponovno izplača) tudi za produkte, za katere je provizioniranje že končano.

Spreminjanje verzije za neaktivne produkte

Na vprašanje ustrezno odgovorimo, lahko pa celotno operacijo v tem koraku tudi prekličemo (Prekliči ali Cancel).

Če želimo zamenjati verzijo provizijske skupine samo produktom na posameznih policah, lahko to naredimo na polici za vsak produkt posebej.

Simulacija

Z izborom Možnosti->Simulacija program prikaže simuliran izračun vhodne in izhodne provizije skladno z nastavitvami trenutno prikazane verzije provizijske skupine in parametri, ki jih pri simulaciji nastavimo za sodelavca in produkt (nivo sodelavca, letna premija,zavarovalna doba...). Več o simulaciji tukaj.

Prikaz portfelja in pričakovane provizije

Če želimo, da program iz obstoječega portfelja agencije poišče produkte ali police, ki vsebujejo produkte, ki so vezani na trenutno prikazano verzijo provizijsko skupino, v meniju Možnosti izberemo Produkti ali Police. Posamezne produkte ali police v tem seznamu lahko odpremo ali nad njimi izvajamo določene statistične ali druge operacije.

Če želimo izračun pričakovane provizije za vse produkte, ki so vezani na trenutno prikazano verzijo, izberemo Možnosti->Pričakovana provizija provizije.

Če prikaza ne zapremo in izberemo drugo verzijo provizijske skupine, se bo ta samodejno osvežil (velja za seznama produktov in polic kot za pričakovano provizijo).

Parametri verzije

Vsebina: Vhodna provizija, Izhodna provizija

Vsaka verzija provizijske skupine vsebuje svojo kopijo vseh parametrov, ki vplivajo na izračun vhodne in izhodne provizije ter karienih enot.

Splošni parametri

Verzija provizijske skupine, splošni parametri

Opomba

Neobvezno vpišemo kratko oznako, ki skupaj s časom nastanka označuje verzijo provizijske skupine.

Davek (%)

Podatek se uporablja za preračun med bruto in neto premijo. Pomemben je zlasti v primerih, ko zavarovanice pošiljajo le podatek o bruto premiji, za provizioniranje pa se uporablja neto premija. Preračun se opravi ob uvozu ali vnosu podatkov. Poznejše spreminjanje ne vpliva na zneske premij na že vnešenih policah.

Odbitki na način plačevanja

S klikom na ni odbitkov se odpre okno, v katerem lahko nastavimo morebitne odbitke na način in periodo plačevanja. Podatek je pomemben v primeru, ko zavarovalnica ne pošilja podatka o neto premiji in se mora ta preračunati iz bruto premije. Odbitek se upošteva ob uvozu podatkov. Poznejše spreminjanje ne vpliva na zneske premij na že vnešenih policah.

Vhodna provizija (zavarovalnica agenciji)

Vhodna provizija je provizija, ki jo agencija prejme od zavarovalnic in je določena s pogodbo med zavarovalnico in agencijo. Na osnovi parametrov vhodne provizije zna program izračunati pričakovano provizijo, ki jo bo agencija prejela od zavarovalnic za posamezne vrste zavarovanj. Ravno tako lahko iz nje izračuna parametre izhodne provizije.

Podatki o vhodni proviziji niso obvezni. Če sami določimo parametre izhodne provizije in jih vnesemo neposredno v program, se bo provizija sodelavcem ravno tako korektno izračunala. So pa zelo pomembni za kontrolo pravilnih nastavitev parametrov izhodne provizije, kontrolo prilivov zavarovalnice in izračun pričakovane provizije zavarovalnice. Zaradi tega je njihov  vnos pomemben in priporočljiv.

Vsaka verzija provizijske skupine vsebuje svoj, neodvisen nabor parametrov vhodne provizije. Parametre nastavimo v posebnem prikazu, do katerega pridemo preko gumba Vhodna provizija:

Gumb vhodna provizija 1 ali  Gumb vhodna provizija 2

Izhodna provizija (sodelavci in agencija)

Vsebina: Karierne enote, Provizija

Izhodna provizija je provizija, ki jo za skenjena zavarovanja prejmejo sodelavci in agencija.

Različne agencije imajo lahko zelo različne sisteme nagrajevanja sodelavcev. Program podpira množico modelov, zahtev in potreb agencij s pomočjo različnih parametrov in sistemov.

Gumb preračunaj parametre izhodne porvizije

Parametre izhodne provizije lahko določimo ali vnašamo ročno. Najbolj preprosto pa je, še posebno če gre za bolj zapletene ali obsečne izračune ali vnose, da določitev ključev za izračun kariernih enot in/ali faktorjev za izračun provizije prepustimo programu. To naredimo tako, da po vnosu parametrov vhodne provizije kliknemo na gumb Preračunaj parametre izhodne provizije.... Če želimo, lahko nato še vedno ključe in faktorje popravljamo ročno (jih po potrebi zaokrožimo, spremenimo dinamiko...)

Gumb simulacija

Pri vnašanju parametrov izhodne provizije lahko kadar koli preko simulacije preverjamo uravnoteženost vhodne in izhodne provizije in druge izračune. Ko kliknemo na gumb, se prikažejo izračuni za trenutne parametre, tudi če nastavitve še niso shranjene.

Za vnos prarametrov izhodne provizije imamo na voljo dva zavihka: Karierne enote, v katerem nastavimo parametre za izračun enot (točk) kariernega sistema in Provizija, v katerem nastavimo parametre, ki se nanašajo na višino, dinamiko in razdelitev denarnih izplačil sodelavcem in agenciji.

Izhodna provizija

Če pravilno vnesemo parametre, morata biti vhodna in izhodna provizija izravnani ali uravnoteženi. Izravnanost obeh provizij lahko za vsako verzijo provizijske skupine preverimo s simulacijo provizije (menu Možnosti->Simulacija).

Karierne enote

Glej tudi: primeri izračuna

Parametri za izračun enot kariernega sistema (kariernih točk) so setavni del parametrov za izračun izhodne provizije, saj se izhodna provizija lahko izračunava tudi posredno preko kariernih enot. Agencije, ki ne uporabljajo kariernega sistema ali kariernih enot lahko pustijo ta del parametrov prazen (v padajočem meniju polja Osnova za izračun izberejo možnost Brez enot, ki je tudi privzeta vrednost na začetku).

Vsaka agencija sledi svojemu poslovnemu modelu ali strategiji, na osnovi katere določi ključ. Tistim, ki se s tem posebej ne ukvarjajo, predlagamo zelo priročno pravilo za izračun ključa, ki je obrazloženo in prikazano v primerih izračuna parametrov.

Vsi parametri za izračun kariernih enot se nahajajo v zavihku Karierne enote:

Izračun enot kariernega sistema, enoten ključ

Osnova za izračun enot

Karierne enote (točke) vedno izračunavamo iz osnove za izračun, ki jo delimo s ključem.

Osnovo za izračun izberemo iz padajočega menija in imamo naslednje možnosti:

Meni osnova za izračun

(Brez enot): privzeta vrednost. Izberemo jo, če ne želimo izračunavati kariernih enot.

Letna premija: osnova za izračun je neto letna premija.

Zavarovalna vsota: osnova je zavarovalna vsota.

Premijska vsota: osnova za izračune je premijska vsota (letna premija x zavarovalna doba).

Obračunana neto premija: karierne enote se dodajajo ob vsakem obroku plačila, osnova je višina plačane vplačane neto premije.

Obračunana bruto premija: karierne enote se dodajajo ob vsakem obroku plačila, osnova je višina plačane vplačane bruto premije.

100: osnova za izračun je fiksna vrednost 100.

Najpogosteje kot osnovo za izračun enot izberemo letno premijo ali premijsko vsoto.

Zavarovalna vsota, obračunana neto premija in obračunana bruto premija so možnosti, ki jih izberemo redko in tudi podatki,  ki so osnova za izračun, niso na voljo pri vseh zavarovalnicah in za vse produkte.

Fiksno vrednost 100 izberemo v primeru, ko želimo za vsako sklenjeno zavarovanje dodati določeno število enot, ne glede višino premije, lahko pa je ključ še vedno odvisen od zavarovalne dobe.

Valuta osnove za izračun ključa

Na desni od padajočega menija za izbor osnove, se nahaja padajoči meni za izbor valute, za katero je definiran ključ. Privzeta vrednost je EUR. Lahko je različna od valute, ki je definirana v produktu. Če sta valuti različni, se preračun izvrši na osnovi deviznega razmerja, ki je definirano v tečajnici za trenutni obračun.

Enoten ključ

Ključ za izračun kariernih enot je delitelj (število), s katerim delimo osnovo za izračun, da dobimo enote. Lahko je enoten, ali pa je odvisen od zavarovalne dobe.

Enoten ključ za izračun enot

Če je ključ enoten, vsebuje eno samo vrednost in je neodvisna od zavarovalne dobe.

Ključ odvisen od zavarovalne dobe

Če je ključ Odvisen od zavarovalne dobe, lahko v preglednico vnesemo za vsako zavarovalno dobo ali območje zavarovalne dobe Od Do svoj ključ. V primeru, ko je osnova za izračun Premijska vsota (kot kaže spodnja slika) ali Zavarovalna vsota, lahko v polje Prehod ključa na LP pri ZD pod preglednico vnesemo še dodatni parameter, ki pove, pri kateri zavarovalni dobi naj osnova za izračun preide iz premijske vsote na letno premijo:

Ključ za izračun enot odvisen od zavarovalne dobe 

Na sliki vidimo primer, ko se enote za zavarovalno dobo do vključno 20 let izračunajo tako, da se premijska vsota deli s 1000. Za zavarovalno dobo 21 let ali več, se enote izračunajo tako, da se letna premija deli s 50. Za zavarovalno dobo nad 25 let se enote ne obračunajo. Da ne bi pri nepričakovani višji zavarovalni dobi, kot smo jo predvideli kot najvišjo, nehote prišlo do izpada pri obračunu enot in provizije, se priporočla, da v zadnji vrstici v stolpcu Do vnesete dovolj visoko vrednost, da ne bo nikoli presežena (na primer 40 ali pa kar 99). Opisan način definiranja ključa in provizije je razmeroma pogost pri življenjskih zavarovanjih.

V preglednico vnašamo samo parametra Do in Ključ. Vrednost v stolpcu Od se vedno vnese samodejno glede na vrednost v stolpcu Do prejšnje vrstice.

Če želimo dodti novo vrstico na koncu, se postavimo v zadnjo vrstico, ki je prazna, in vanjo vpišemo parametra.

Če želimo vrstico vriniti, se postavimo na obstoječo vrstico in uporabimo tipko <INS> (ali <insert>).

Če želimo vrstico izbrisati, uporabimo tipko <DEL> (ali <delete>) ali v hitrem meniju izberemo Briši vrstico.

Če želimo izbrisati več vrstic hkrati, označimo več celih vrtic (celo vrstico označimo tako, da kliknemo sivo polje na levi strani vrstice) in uporabimo tipko <DEL> ali izbor Briši vrstico v hitrem meniju.

Provizija

Vsebina: Razdelitev agencija/struktura, Razdelitev med sodelavci, Ostalo, Osnova za izračun, Faktor za izračun

Glej tudi: primeri izračuna, storno rezerva

Parametri za izračun provizije sodelavcem in agenciji 

Parametri za izračun provizije sodelavcem in agenciji so najpomembnejši sklop parametrov provizijske skupine. Z njimi definiramo način razdelitve provizije med agencijo in sodelavce, razdelitev provizije med sodelavca in strukturo (večnivojsko hierarhijo sodelavcev), osnovo in faktor za izračun provizije in še nekatere druge parametre.

Razdelitev agencija/struktura

 Razdelitev provizije med agencijo in strukturo

 Razdelitev celotne izhodne provizije med agencijo in strukturo sodelavcev je lahko Privzeta (z nivoji sodelavcev), kar pomeni, da je določena z vrednostjo enot ali proporcionalnim razmerjem, ki je nastavljeno z nivoji sodelavcev.

Če želimo, da je razmerje drugačno, počistimo polje Privzeta (z nivoji sodelavcev), nakar lahko vpišemo procentualni delež agencije oziroma strukture ali vrednost enot agencije posebej za to provizijsko skupino. Vnesemo lahko samo eno polje, na primer % za agencijo; ostala polja se bodo samodejno preračunala, saj je skupna provizija vedno enaka 100%.

OPOMBA: V primeru, ko v skupini Razdelitev med sodelavci (glej spodaj) ni izbrana možnost Po hierarhiji ali Provizija strukture sodelavcu, ali ko je neposredno agenciji podrejen sodelavec, ki ni v najvišjem nivoju strukture, se agenciji obračuna tudi del provizije, ki po zgornji razdelitvi pripada strukturi.

Razdelitev med sodelavci

Razdelitev provizije med sodelavci 

S parametri nastavimo, kako se provizija, ki je namenjena strukturi, razdeli med sodelavce.

Po hierarhiji

Če je polje izbrano, je provizija razdeljena med sodelavca in hierarhično sktrukturo njemu nadrejenih mentorjev tako, kot je določeno z nivoji sodelavcev, v katerih se nahajajo. V tem primeru preostali dve polji nista smiselni in sta skriti.

Če polje ni izbrano, struktura mentorjev ne prejme provizije, dobi jo le sodelavec, ki je polico naredil.

Provizija strukture sodelavcu

Če je polje izbrano, dobi sodelavec celotno provizijo, ki je namenjena strukturi in sicer v takšnem deležu izhodne provizije, kot je razviden iz nastavitev v skupini Razdelitev agencija/struktura. Sodelavec dobi tudi provizijo, ki bi sicer v multi level sistemu pripadala nadrejenim mentorjem. V tem primeru polje Po kategorijah sodelavcev ni smiselno je skrito.

Če polje ni izbrano, je delež, ki ga dobi sodelavec, odvisen od polja Po kategorijah sodelavcev.

Po kategorijah sodelavcev

Če je polje izbrano, dobi sodelavec tolikšen delež izhodne provizije, kot je določen z nastavitvijo za kategorijo, ki ji pripada. Ostalo ostane agenciji. V tem primeru nastavitve v skupini Razdelitev agencija/struktura ne veljajo.

Če polje ni izbrano, dobi sodelavec enak delež provizije, kot bi jo dobil v primeru razdelitve po hierarhiji. Preostala provizija strukture, ki bi jo sicer dobili nadrejeni mentorji, ostane agenciji.

Ostalo

Ostali parametri izhodne provizije

V skupini Ostalo je nekaj dodatnih parametrov, ki vplivajo na dinamiko izplačil.

Samodejna izplačila...

Gumb je omogočen, če je omogočeno samodejno generiranje izplačil provizije v splošnih nastavitvah. V tem primeru gumb odpre okno za nastavitve samodejnega izplačevanja provizij:

Nastavitve samodejnih izplačil

Možnost samodejnega izplačevanja (Samodejno izplačevanje omogočeno) je dobrodošla v naslednjih primerih :

Samodejno izplačevanje omogočeno: Če je omogočeno, program samodejno generira izplačila po dinamiki, ki je določena z načinom plačila (na polici) in v skladu z ostalimi parametri samodejnega izplačevanje in dinamike izplačil. Če opcija ni izbrana, samodejno izplačevanje za to verzijo provizijske skupine ni omogočeno. V tem primeru so tudi ostale nastavitve v tem sklopu brezpredmetne.

Zadrži izplačila, če ima stranka aktivne opomine: Če nam zavarovalnica pošilja podatke o opominih, nam ta opcija omogoča, da zadržimo izplačevanje v primeru, ko stranka ne plačuje redno svojih obveznosti.

Izplačevanje pogojeno s plačano provizijo s strani zavarovalnice ali ročnim izplačilom: Če je opcija izbrana, lahko v nastavitvah dinamike izplačil pri določanju faktorja za izračun provizije nastavimo, koliko obrokov plačil mora biti plačanih iz strani zavarovalnice ali ročno dodeljenih, da program nadaljuje s samodejnimi izplačili.

Ne dovoli generiranja izplačil na osnovi dinamike uvoznih podatkov: Če je opcija izbrana, bo program samodejno izplačeval obroke po dinamiki, ki velja za samodejna izplačila in ne bo predčasno izplačal obrokov, ki so iz strani zavarovalnice plačani vnaprej ali predčasno.

Število mesečnih obrokov kot pogoj za začetek samodejnega izplačevanja: Tu lahko vnesemo število mesečnih obrokov, ki morajo biti izplačani ročno ali preko uvoznih podatkov kot predpogoj, da program prične s samodejnim izplačevanjem. Če na primer nastavimo vrednost 1, bo program začel z izplačevanjem šele, ko bo vplačan prvi obrok, kar bo znamenje, da je ponudba aktivirana in je polica zaživela.

Upoštevaj posebnosti zavarovalnice v dinamiki izplačil

V primeru, da je opcija izbrana, bo program pri dinamiki izplačil upošteval posebnosti dinamike vhodnih plačil, kot na primer deljena izplačila. Temu se običajno raje izognemo tako, da te posebnosti sami vključimo v dinamiko pri nastavitvah faktorja izplačil.

Osnova za izračun

Izhodna provizija je zmnožek osnove in faktorja. Osnovo za izračun izhodne provizije, ki je vedno podana v evrih, izberemo iz padajočega menija:

Osnova za izračun izhodne provizije 

(Brez provizije): privzeta vrednost. Izberemo jo, če ni izhodne provizije. Vsi ostale skupine parametrov so brezpredmetne in so skrite.

Enote: osnova za izračun so karierne enote, pomnožene z vrednostjo nivoja.

Letna premija: osnova za izračun je neto letna premija.

Premijska vsota: osnova za izračune je premijska vsota (letna premija x zavarovalna doba).

Prispela provizija: osnova za izračun je vhodna provizija. To je najpreprostejši in najbolj neposreden način, ki se ga poslužujejo predvsem manjše agencije ali samostojni zastopniki. Vhodna provizija (provizija zavarovalnice) se ob vsakem plačilu ali poračunu neposredno prelika v izhodno provizijo (plačila agenciji in sodelavcem). Za nastavitve faktorja za izračun izhodne provizije lahko povsod uporabimo privzete pramametre (100% na mesec skozi celotno zavarovano dobo).

Enote/ZD: osnova za izračun so enote, pomnožene vrednostjo nivoja in deljene z zavarovalno dobo. Ta možnost nam poenostavi vnos v primeru, da želimo izračunavati provizijo iz enot, število enot in provizija pa sta premosorazmerni z zavarovalno dobo. Na ta način ni potrebno vnašati in preračunavati faktorja za vsako leto zavarovalne dobe posebej.

Nove enote: osnova za izračun so nove karierne enote, pomnožene vrednostjo nivoja. Možnost se redko uporablja, običajno v kombinaciji z obračunano neto ali bruto premijo kot osnovo za izračun kariernih enot. V kombinaciji s to možnostjo uporabimo enoten faktor za izplačilo, ki ne vsebuje nobenih dodatnih možnosti glede dinamike izplačila.

100 EUR: osnova za izračun je fiksna vrednost 100 EUR. Uporabimo jo, če želimo za vsako zavarovanje izplačati pavšalno provizijo, ki je neodvisna od premije, še vedno pa je preko faktorja lahko odvisna od zavarovalne dobe.

Faktor za izračun - splošno

Faktor za izračun izhodne provizije je število, s katerim množimo osnovo, da dobimo izhodno provizijo.  Faktor podan je v odstotkih, zato se zmnožek obeh vrednosti deli s 100, da je rezultat znesek v evrih.

Na dejansko razdelitev izplačil med sodelavci, strukturo in agencijo vplivajo tudi ostali parametri v zavihku Provizija.

Faktor za izračun izhodne provizije

Če osnova za izračun izhaja iz enot (enote, enote/ZD, nove enote), lahko zneske za posamezne nivoje sodelavcev oz. strukture in agencije oz. za celotno izhodno provizijo dobimo iz vrednosti enot na posameznih nivojih.

V ostalih primerih s parametrom Vključuje provizijo agencije označimo, ali faktor vključuje tudi provizijo agencije. V nasprotnem primeru je podan samo za strukturo, to je za mrežo sodelavcev brez agencije. Provizija za agencijo oziroma strukturo se v obeh primerih preračuna preko nastavitve v skupini Razdelitev agencija/struktura.

Faktor za izračun - enoten

Faktor za izračun izhodne provizije - enoten

Enoten faktor za izračun izhodne provizije lahko podamo v preprostejših primerih, ko ni odvisen od zavarovalne dobe, ko se njegova vrednost s časom ne spreminja in ko ni potrebe po posebni dinamiki ali dodatnih pogojih izplačevanja.

Poleg zneska v odstotkih od osnove, ki ga vnesemo v polje Faktor (%) v pajočem meniju izberemo še časovno enoto, na katero se podana vrednost nanaša. Na razpolago so možnosti:

Drugi je parameter, ki ga izberemo iz padajočega menija z oznako Obdobje provizioniranja, s katerim povemo, koliko časa naj se provizija izplačuje. Na voljo so možnosti:

Najlažje preverimo, če so naše nastavitve v skladu s pričakovanim rezulatatom tako, da nastavitve shranimo in zaženemo simulacijo.

Faktor za izračun - odvisen od zavarovalne dobe

Faktor za izračunprovizije v odvisnosti od zavarovalne dobe 

Faktor za izračun izhodne provizije v odvisnosti od zavarovalne dobe izberemo v primeru, ko nam nastavitve v okviru enotnega faktorja ne zadoščajo.

Prametre lahko vnašamo neposredno v prikazani preglednici, na voljo pa je tudi prglednejši vnos preko posebne tabele, da katere pridemo s klikom na ikono Ikona tabela v orodni vrstici okvirja Dinamika izplačil.

Parametre vnašamo v dve preglednici. Prva (Zav. doba) vsebuje zavarovalne dobe ali njihova območja, za katera želimo definirati različne faktorje, dinamike izplačil in druge parametre, druga (Dinamika izplačil) pa nabor dejanskih parametrov za vsak zapis prve preglednice.

Za obe preglednici veljajo enaka pravila urejanja zapisov:

Vsakemu zapisu v prvi preglednici ustreza neodvisen nabor zapisov v drugi preglednici. Tako za vsako zavarovalno dobo ali obdobje zavarovalnih dob lahko določimo povsem neodvisno dinamiko izplačil.

Zavarovalna doba

Preglednica ima stolpca Od in Do, vrednosti vnašamo samo v drugi stolpec, v prvega se vnese samodejno glede na predhodni zapis. Vsaki vrstici pripada neodvisen nabor parametrov za dinamiko izplačil. Zapise lahko kreiramo za vsako zavarovalno dobo posebej (vrednosti v poljih Od in Do sta enaki) ali pa za obdobja, na primer za zavarovalno dobo 25 do 30 let. Lahko kreiramo tudi enotno obdobje, na primer 1 do 99 let, če je enaka izplačil ne glede na zavarovalno dobo.

Paziti moramo, da kreiramo parametre za dovolj velik razpon zavarovalne dobe, kajti za zavarovano dobo, ki je daljša od vrednosti v zadnjem zapisu, se provizija ne bo izplačala.

Dinamika izplačil

Dinamiko izplačil lahko podamo mesečno ali letno. Mesečno vključimo z gumbom Mesečno v meniju nad preglednico.

Če je dinamika podana kot letna, se podatki v stolpcih Od in Do nanašajo na leta izplačil, faktor v stolpcu % letno pa predstavlja letni faktor za izračun izhodne provizije, ki je podan v odstotkih. Primer: Če zapis v stolpcih Od, Do in % letno vsebuje vrednosti 2, 3 in 12, se v drugem in tretjem letu vsako leto izplača po 12% provizije od dane osnove. Če gre za mesečni način izplačevanja, to pomeni 1% na mesec.

Če je dinamika podana kot mesečna, se podatki v stolpcih Od in Do nanašajo na mesece izplačil, faktor v stolpcu % mes. pa predstavlja mesečni faktor za izračun izhodne provizije, ki je podan v odstotkih. Primer: Če zapis v stolpcih Od, Do in % mes. vsebuje vrednosti 2, 13 in 5, se od drugega do trinajstega meseca vsak mesec izplača po 5% provizije od dane osnove. Če je faktor za prvi mesec na primer 20%, se bo za prvo leto izplačala provizija, ki odgovarja faktorju: 20% + 11 x 5%.

Dodatne možnosti v nastavitvah dinamike izplačil

Če imamo posebne zahteve, ki jih ne moremo opisati s že predstavljenimi parametri, so na voljo še dodatni parametri, ki jih vključimo preko menija Možnosti, ki se nahaja nad preglednico. V preglednici se pojavijo dodatni stolpci, v katere vpišemo parametre.

meni Možnosti 

Preko menija Možnosti, ki se nahaja nad preglednico, lahko vključimo še dodatne parametre, ki jih vpišemo v dodatne stolpce, ki se v tem primeru pojavijo v preglednici. Na voljo so naslednje možnosti:

OPOMBA: Pri uporabi dodatnih možnosti se svetuje previdnost, saj niso splošno uporabljane in lahko vsebujejo nepričakovane stranske učinke. Po potrebi se posvetujte z razvijalci v RaPro d.o.o., da se preveri njihovo uporabnost za vaše potrebe.