Konfiguriranje produkta

Produkt, ki mu želimo spremeniti parametre, najprej izberemo v drevesu produktov. Ko je izbran, se na desni strani pokažejo njegovi podatki:

Drevo produktov, zavarovalni produkt 

Podatke spreminjamo tako, da kliknemo v ustrezno polje na desni strani, kjer se je pojavila maska s podatki o izbranem produktu in popravimo želeni podatek.

Maska produkta ima naslednja polja, oziroma skupine polj, ki jih lahko spreminjamo:

Splošni podatki

Naziv

Naziv produkta. Vnesemo lahko daljši, opisni, naziv produkta. V prikazih se naziv ne uporablja pogosto, bolj pogosta je uporaba kode.

Oznaka

Oznaka produkta. Z njo je označen produkt na vseh izpisih in tabelaričnih prikazih v programu. Pri dodeljevanju oznake je dobro imeti določen sistem, po katerem bomo lahko hitro prepoznali, za kateri ali kakšne vrste produkt gre. Oznaka naj bo po možnosti čim krajša, da v tabelah in izpisih ne zavzame preveč prostora.

Priporočljivo je, da za vsak produkta iste zavarovalnice znotraj iste države uporabimo drugo oznako. Ravno tako se priporoča, da se za podoben produkt različnih zavarovalnic uporabi enaka ali podobna oznaka (na primer: za obvezno avtomobilsko zavarovanje lahko uporabimo kodo AO pri vseh zavarovalnicah). Lahko pa si seveda vsaka agencija izdela sistem po svoji presoji.

Valuta

Valuta, v kateri je sklenjeno zavarovanje oziroma valuta, v kateri so izražena letna premija, zavarovalna vsota in drugi podatki o plačilih. Če je uvoz podatkov avtomatski, mora valuta sovpadati z valuto, v kateri so v uvozni datoteki podani podatki o polici. Valuto izberemo iz padajočega seznama valut.

Zavarovalne skupine

V zavarovalne skupine združejemo sorodne produkte iste ali različnih zavarovalnic predvsem za namene poročil, statističnih prikazov, izračunov in podobno.

Imamo tri medsebojno neodvisne nabore zavarovalnih skupin, v katere lahko razvrstimo produkte. Z gumbom Uredi kreiremo ali urejamo zavarovalne skupine , nato z izborom v padajočem meniju produkt razvrstimo v eno od njih. Zavarovalne skupine so enake pri vseh produktih, ne glede na to, pri katerem jih kreiramo.

Zavarovalne skupine produktov so neodvisne od zavarovalnih skupin za provizijske skupine.

Skadenca (zapadla zavarovanja, obnavljanje...)

V skupini skadenca določimo parametre, ki vplivajo na izpis produktov na listo zapadlih zavarovanj, ki jo lahko vključimo v mesečno poročilo sodelavcu.

Onemogočeno (se ne izpisuje)

Če je polje odkljukano, se produkt ne izpisuje na listo zapadlih zavarovanj. Ostala polja v sklopu so v tem primeru nepomembna.

Onemogočeno (se ne izpisuje) za zavarovalno dobo pod enim letom

Če je polje odkljukano, se produkt ne izpisuje na listo zapadlih zavarovanj v primeru, ko je zavarovalna doba krajša od enega leta (na primer pri nekajdnevnih turističnih zavarovanjih).

Ne izpiši produkta na predpolici

Če je polje odkljukano, se produkt ne izpisuje na listo zapadlih zavarovanj, če je polica navedena kot predpolica druge police. To običajno pomeni, da je polica zamenjana z novejšo ali nadomestno in ni več aktualna. Podatka o predpolici ne pošiljajo vse zavarovalnice.

Obnavljanje vsako leto

Na listo zapadlih zavarovanj se normalno izpisujejo police, ki jim v obdobju, na katerega se nanaša izpis, poteče zavarovanje.

Nekatere police pa so sklenjene za daljše obdobje, na primer za 10 let, vendar jih je potrebno obnavljati vsako leto. Ker bi se taka polica izpisala na listo zapadlih zavarovanj le ob koncu zavarovalnega obdobja, imamo na voljo možnost, da odkljukamo polje  Obnavljanje vsako leto in s tem dosežemo, da se izpiše tudi v obdobju, ko jo je potrebno obnoviti.

Opombe

V polje si lahko za lastno evidenco zabeležimo dodatne informacije in opombe, povezane s produktom.

Glej tudi:

Potrjevanje in razveljavljanje sprememb

Dodajanje in brisanje produkta v drevesu produktov

Drevo produktov