Dodajanje in brisanje produkta v drevesu produktov

Produkt je edini element v drevesu produktov, ki se pojavi na zavarovalni polici programa Mulema. Vanj je preslikan eden ali več zavarovalnih produktov iz zavarovalne police zavarovalnice.

V vsaki od predhodno definiranih provizijskih skupin lahko dodamo poljubno število produktov. Produktu določimo oznako in ni nujno, da se ujema z oznako, ki jo za produkt uporablja zavarovalnica.

Produkt lahko neposredno predstavlja zavarovalniški produkt, če je vsakem produktu dodan ena sama koda zavarovalniškega produkta. Lahko pa v en produkt združimo, kot bo opisano pri zavarovalniških produktih, tudi večje število sorodnih zavarovalniških podproduktov.

Dodajanje produkta

Nov produkt dodamo tako, da v drevesu produktov označimo provizijsko skupino, ki ji želimo dodati produkt in nad njo kliknemo desni gumb miške, da se pojavi hitri meni. V meniju izberemo Dodaj->Produkt:

Dodaj nov produkt

V vejo izbrane provizijske skupine se doda podveja z novim produktom in privzetimi parametri:

Nov produkt

Produktu, ki se pojavi na desni strani okna, moramo nato vpisati ustrezne parametre, kot je to opisano v razdelku o določanju parametrov zavarovalnemu produktu.

Če nov produkt kreirati kot kopijo že obstoječega, ki mu nato le spremenimo določene parametre, namesto provizijske skupine označimo želeni produkt in v hitrem meniju enako kot prej izberemo Dodaj->Produkt:

V veji iste provizijske skupine se doda kopija obstoječega produkta:

Kopiran produkt

Odstranjevanje produkta

Odstranimo lahko le produkte, ki nimajo prirejenih zavarovalniških produktov. Če želimo brisati produkte, ki so povezani z zavarovalniškimi produkti, moramo pred tem le te dodeliti drugim produktom oziroma jih vrniti med nerazporejene produkte (glej razdelek Zavarovalniška oznaka produkta v nadaljevanju).

Produkt odstranimo tako, da ga označimo v drevesu produktov in v hitrem meniju izberemo ukaz Odstrani.

Vse produkte, ki nimajo dodeljenih zavarovalniških oznak produktom in niti ne načrtujemo, da bi jim jih v prihodnosti dodelili, brez škode odstranimo. S tem povečamo preglednost drevesne strukture.

Premikanje produktov med provizijskimi skupinami

Produkt lahko premaknemo iz ene provizijske skupine v drugo. Če produkt premaknemo v drugo provizijsko skupino. Bodo vsi nadaljnji obroki obstoječih zavarovanj in vsa novo sklenjena zavarovanja za ta produktom obdelani po pravilih nove provizijske skupine.

Produkt premaknemo tako, da ga z miško primemo (se postavimo nad njegovo oznako v drevesu produktov in  pritisnemo levi gumb miške) in potegnemo nad želeno provizijsko skupino, ki mora biti predhodno definirana in tam spustimo (sprostimo levi gumb miške):

Da ne bi po nesreči naredili napačnega premika, nas program, potem ko spustimo levi gumb miške, še vpraša za potrditev nameravane operacije:

Če se vprašanje nanaša na operacijo, ki jo želimo opraviti, odgovorimo pritrdilno, sicer jo prekličemo.

Glej tudi:

Konfiguriranje produkta

Drevo produktov