Urejanje prilagojenega poročila

Okno za urejanje prilagojenega poročila se odpre, če  v drevesu prilagojenih poročil dvokliknemo poročilo, ki je bilo dodano na novo in še ni bilo definirano.

Enako se zgodi v primeru, če v glavnega meniju v Poročila->Prilagojena poročila izberemo novo, še ne definirano poročil0.

Če sporočilo že definirano, se nam namesto okna za urejanje prilagojenega poročila odpre okno za ogled prilagojenega poročila. Če želimo poročilo urediti, preidemo na urejanje z ukazom Spreminjane v ukazni vrstici okna za ogled poročila.

Do okna za urejanje prilagojenega poročila pridemo tudi v kekaterih dugih primerih, kjer nam program ponuja možnost nastavitve prikazanih podatkov v preglednici, na primer v nastavitvah za izpis mesečnega poročila sodelavcu, da oblikujemo končno obliko in vsebino posameznih preglednic, ki so v poročilu sodelavca.

Ko je poročilo še nedefinirano, se nam odpre obrazec s prazno razpredelnico. Če so stolpci poročila že definirani, se pojavijo v prikazani razpredelnici:

rojstni dnevi sodelavcev

Na sliki zgoraj vidimo primer poročila, ki prikaže razpredelnico sodelavcev, urejeno po številu dni, ki posameznemu sodelavcu manjkajo do obhajanja rojstnega dne.

Obrazec ima naslednja polja:

Potrdi  Prekliči Potrdi ali prekliči spremembe in zapusti obrazec za urejanje poročila. Gumba sta aktivna le v primeru, da smo v katerem od polj na obrazcu sodelavca napravili spremembo. Z gumbom Potrdi shranimo spremembe ob izhodu, z gumbom Prekliči pa jih zavržemo.
puščica gor/dol Z gumboma v obliki puščic navzgor in navzdol premikamo izbrano vrstico v preglednici za definicijo stolpcev. S tem spreminjamo vrstni red stolpcev v poročilu.
Izberi polja...

Prikaže se obrazec za izbor polj relacijske zbirke podatkov, ki je vezan na izbrano vrsto osnovnega zapisa. V njem lahko označimo polja, ki jih želimo imeti kot stolpce v preglednici poročila. Izbrani stolpci se vnesejo vsak v svojo vrstico razpredelnice v razdelku Definicija stolpcev.

Združevanje Z gumbom vključimo/izključimo statistično združevanje zapisov poročila. Če je gumb vključen, se preglednica Definicija stolpcev razširi za dodaten stolpec z nazivom Združevanje. V njem določimo, kakšen vpliv na združevanje imajo vrednosti posameznih stolpcev poročila.
Naziv

Naziv poročila. Je enak imenu, ki smo ga določili poročilu v drevesu poročil. Če ga spremenimo, se bo spremenil naziv poročila v drevesu poročil kot tudi v strukturi menijev za prilagojena poročila.

Definicija stolpcev

V preglednici je seznam vseh stolpcev za poročilo s pripadajočimi parametri. Vsaka vrstica opisuje en stolpec. Tudi vrstni red stolpcev v prikazanem poročilu je enak kot je vrstni red vrstic v preglednici. Pomen stolpcev v preglednici je naslednji:

Relacija in opis Ime oziroma kratek opis podatka, na primer Koda in naziv. Če podatek ne pripada neposredno osnovnemu zapisu, je podana tudi relacija do podatka, na primer Osebni podatki->Naslov->Ulica in hišna številka. Vrednosti v tem stolpcu ne moremo spreminjati.
Oznaka Oznaka stolpca, ki se bo izpisala v glavi poročila. Po izboru polj se pojavi privzeta oznaka, ki jo lahko spremenimo.
Tip Tip podatka. Ima lahko naslednje vrednosti, ki jih ni mogoče spreminjati:
String tekst
Byte številka med 0 in 255
Int32 celo število
DateTime datum in/ali čas
Double realno število
Boolean Boolovo število (da/ne)
Format Format izpisa. Pri nekaterih tipih podatkov lahko vplivamo na obliko izpisa podatka. Po izboru polj se nam za nekatera polja pojavijo prednastavljeni formati, ki jih lahko spremenimo. Če je polje Format prazno, se uporabi privzeti način izpisa podatka.
Primer Primer izpisa podatka. Podatek se izpiše v obliki, ki je nastavljena v polju Format.
Poravnava Nastavimo lahko, kako naj bo podatek poravnan v koloni. V večini primerov lahko pustimo nastavljeno na Privzeto. S tem se bo podatek zapisal poravnan tako, kot je za posamezni podatkovni tip običajno (tekst bo levo poravnan, števila desno itn.). Lahko pa izberemo, da je podatek poravnan drugače. Izbiramo lahko med Levo, Desno in Sredina.
Max.dolž. Največja dolžina podatka. Posamezne kolone lahko omejimo z največjim številom znakov, ki se bodo izpisali v stolpcu. S tem lahko omejimo širino stolpcev. Če je dolžina podatka večja od nastavljene, se izpis skrajša, namesto zadnjega prikazanega znaka pa se izpišejo tri pike: "...".
Sort Nastavimo lahko, po katerih stolpcih naj se  sortirajo zapisi. Če je polje prazno, se zapisi po podatkih v tem stolpcu ne bodo sortirali. S številkami od ena naprej (numeričnimi indeksi), ki jih priredimo posameznim stolpcem poročila, določimo vrstni red sortiranja. Najprej se bodo podatki sortirali po stolpcu z indeksom 1. Če sta podatka v tem stolpcu enaka, se bo preverjal podatek v stolpcu z indeksom 2 in tako naprej.
Podatki se sortirajo v naraščajočem vrstnem redu. Če želimo, da se sortirajo v padajočem, numeričnemu indeksu dodamo še znak minus, na primer "1-".
Vrstni red sortiranja lahko po prikazu poročila tudi spreminjamo s klikanjem na nazive posameznih stolpcev.
Strit Ta podatek je skrit. Uporabimo ga na primer za začetno sortiranje zapisov, vendar ga ne želimo prikazati v poročilu.
Združevanje Ta stolpec je viden le, če je v ukazni vrstici aktiviran gumb Združevanje.