Pričakovana provizija

Pričakovana provizija je provizija, ki jo agencija še pričakuje od zavarovalnice (vhodna provizija) ali sodelavec od agencije (izhodna provizija) za že sklenjena zavarovanja pod pogojem, da zavarovanja ne bodo predčasno prekinjena.

Program lahko izračuna pričakovano provizijo za posamezno polico, portfelj sodelavca, posamezno zavarovalnico, celotno agencijo ali poljuben nabor polic ali produktov. Provizijo izračuna glede na predvideno zapadlost po letih ali obračunskih mesecih in izračuna skupno vsoto. Posebej izračuna vhodno in posebej izhodno provizijo, tako da ima agencija za trenutni portfelj pregled nad pričakovanimi prilivi in odlivi v prihodnosti.

Primer sumarnega prikaza pričakovane vhodne in izhodne provizije samo za enega od produktov določene zavarovalnice po letih je prikazan na naslednji sliki:

Skupna pričakovana provizija za konkretni produkt po letih

Kot vidimo, sta v tem primeru vhodna in izhodna provizija uravnoteženi. Delež, ki pripada agenciji, je upoštevan v Strukturi, to je v izhodni proviziji.

Iz letnega na mesečni prikaz preklopimo, če odkljukamo polje Prikaži po mesecih.

Če želimo videti podrobni seznam pričakovanih izplačil v posameznem intervalu, označimo eno ali več vrstic preglednice ne levi in v hitrem meniju izberemo Podrobni pregled,  lahko pa le preprosto dvokliknemo izbrani zapis. Odpre se preglednica z obroki izplačil po posameznih policah oziroma produktih za izbrani interval. Vsebina prikaza v novi preglednici sledi označenim zapisom, ki jih lahko še naprej spreminjamo v osnovni.

Če si želimo ogledati sestavo pričakovane provizije še podrobneje, recimo s prejemki posameznih sodelavcev, v podrobnem prikazu označimo zapise (lahko označimo vse s kombinacijo <Ctrl><A>) in v hitrem meniju izberemo Prikaži provizijo po sodelavcih. Tako se odpre še naslednji nivo preglednice, ki z vsebino prikaza sledi izbranim vrsticam v prešnji preglednici.

OPOMBA: Če želimo pravilen in popoln izračun vhodne provizije, moramo preveriti, da smo v provizijski skupini dosledno vnesli tudi potrebne parametre, ki opisujejo, kako zavarovalnica izplačuje provizijo agenciji. Nekatere starejše agencije imajo namreč vnešene le parametre za izračun izhodne provizije, to je izplačil sodelavcem.

Kako do ogleda pričakovane provizije

Pričakovano provizijo lahko prikažemo na številnih mestih v programu, s čimer programu tudi povemo, za kateri del portfelja želimo prikaz.

Iz glavnega menija:

Pričakovana provizija - gavni meni 

Izračunala se bo pričakovana provizija za celotni portfelj agencije z vsemi sodelavci.

V drevesu produktov (hitri meni):

Pričakovana provizija - drevo produktov

Glede na to, ali je v drevesu produktov označena država, zavarovalnica, provizijska skupina ali produkt, se bo izračunala pričakovana provizija za vsa zavarovanja, ki se nanašajo na izbrano državo, zavarovalnico, provizijsko skupino ali produkt.

V preglednicah produktov ali polic na več mestih v programu (hitri meni):

Pričakovana provizija - seznam polic

Izračunali se bodo seštevki pričakovane provizije za zapise, ki smo jih predhodno označili.

Pričakovana provizija v prikazu police

Lahko zahtevamo prikaz pričakovane provizije za celotno polico preko menija na polici:

Pričakovana provizija - polica

Lahko pa zahtevamo prikaz pričakovane provizije preko hitrega menija v preglednici produktov na polici za enega ali več označenih produktov:

Pričakovana provizija za produkt na polici

Zavihek Pričakovana provizija v prikazu sodelavca

Pričakovana provizija sodelavca

Prikazana je pričakovana provizija sodelavca, in je sestavljena iz lastne (LP) in skupinske (SP) produkcije. Če počistimo polje Graf, se podatki izpišejo v dvojni tabeli. V levi preglednici so sumarni podatki po posameznih letih ali obračunskih mesecih, v desni preglednici pa se nahajajo podrobni podatki za izbrane zapise na levi.