Poročila sodelavcem

Do obrazca za izdelavo poročil za sodelavce pridemo iz glavnega menija z ukazom Poročila->Izdelaj poročila sodelavcem....

Poročilo sodelavcu je od vseh vrst poročil najobsežnejše. Poleg stalnih podatkov in obvestil vsebuje še podatke o spremembah in stanju na računu kariernih enot in na denarnem računu, podatek o izplačilu, seznam o mesečnih plačilih premij in pripadajoči proviziji po posameznih zavarovalnih produktih za lastno in skupinsko produkcijo, seznam zapadlih polic in druge podatke, odvisno od nastavitev za izpis poročil.

seznam sodelavcev za izdelavo poročil

V osrednjem delu obrazca je razpredelnica z naslednjimi polji:

Koda Koda sodelavca.
Polno ime Priimek in ime sodelavca oziroma firma, če je sodelavec pravna oseba.
St. Karierna stopnja sodelavca.
Država Država, za katero velja zapis.
Saldo Stanje na denarnem računu sodelavca za označeno državo v evrih.
Neaktiven Označeno z DA če je sodelavec neaktiven. Podatek je iz nastavitev za države v obrazcu sodelavca.
Poročilo Privzeti način izdelave poročila, kot je nastavljen v polju Poročila v nastavitvah za države na obrazcu sodelavca.
Pravni status Od pravnega statusa je odvisen način obračuna izplačila.
e-naslov Elektronski naslov, kamor se bo poslal obračun v primeru pošiljanja poročila po elektronski pošti.

Do obrazca s podatki za posameznega sodelavca lahko pridemo z dvojnim klikom v izbrani vrstici.

Polja nad preglednico so namenjena omejitvi izbora prikazanih sodelavcev:

Država Iz padajočega seznama izberemo državo, za katero želimo prikaz.
Skrij če status sodelavca: neaktiven Če je polje odkljukano, bodo iz seznama izločeni zapisi neaktivnih sodelavcev.
Skrij, če ni prometa Če je polje odkljukano, bodo iz seznama izločeni zapisi sodelavcev, ki v tekočem obračunskem obdobju niso imeli prometa na denarnem računu..
Skrij, če nastavitev za poročilo: <brez> Če je polje odkljukano, bodo iz seznama izločeni zapisi sodelavcev, ki imajo kot privzeti način izdelave poročila nastavljeno <brez>, kar pomeni, da naj se za sodelavca ne izdelujejo poročila. Glej opis polja Poročila v nastavitvah za države na obrazcu sodelavca.

Polja na levi strani preglednice so namenjena nastavitvam in izdelavi poročil:

Obdelaj
vse  Obdelajo naj se poročila za vse sodelavce, katerih zapisi se nahajajo v preglednici.
označene  Obdelajo naj se le poročila za tiste sodelavce v preglednici, ki imajo odkljukan kvadratek v polju Koda
(padajoči seznam)  V padajočem seznamu izberemo način obdelave:
Samo shrani  Poročila se bodo le shranila v mesečno mapo oziroma podmapo Obračuni v formatu zapisa za MS Word. Tam si jih lahko nadalje ogledujemo, dopolnjujemo, tiskamo, pošiljamo in podobno. Če shranjujemo večkrat v istem obračunskem obdobju, se bodo stare datoteke povozile z novimi.
Upoštevaj nastavitve  Poročila se bodo obdelala skladno s privzetimi nastavitvami za izdelavo poročila, kot je napisano v polju Poročilo v preglednici. 
Natisni & shrani  Poročila se bodo natisnila in shranila. 
ePošlji & shrani  Poročila se bodo poslala po elektronski pošti in shranila. 
Dodatne nastavitve...  Z gumbom Dodatne nastavitve... prikličemo obrazec Nastavitve za izpis poročil, kjer lahko spremenimo nastavitve glede vsebine poročila. 
Izdelaj poročila  Z gumbom Izdelaj poročila sprožimo začetek izdelave poročil. Izdelava poročil je lahko dolgotrajen postopek. Levo spodaj lahko spremljamo napredovanje.
Prekini  Z  gumbom Prekini prekinemo postopek izdelave poročil. Včasih moramo po kliku gumba nekoliko počakati, da pride izdelava do določene faze, preden se prekine.