Zavarovalna polica

Do okna s podatki o zavarovalni polici pridemo preko iskalnika polic ali z dvojnim klikom v katerem koli seznamu polic.

polica

Okno s podatki je razdeljeno na več delov in strani.

Vsebina:

Orodna vrstica

Splošni podatki

Zavarovalni produkti

Obračun provizij

Deleži sodelavcev po hierarhiji

Orodna vrstica

Orodna vrstica je razdeljena na več polj, ki delujejo kot gumbi, ki jih aktiviramo s klikom miške:

orodna vrstica zavarovalne police 

Nekateri gumbi so v določenih trenutkih neaktivni in se ne odzivajo. To je običajno takrat, ko smo v stanju, ko izvršitev ukaza, ki bi ga gumb sprožil, ni dovoljena. Orodna vrstica je sestavljena iz naslednjih gumbov:

Išči...

Iskanje police. Ob kliku na gumb Išči… se pojavi obrazec za iskanje police. Če pri iskanju potrdimo izbor nove police, se obrazec popolni s podatki novo izbrane police.

Prejšnje

Izbor ene od polic, ki smo si jih nazadnje ogledovali. Ob kliku na gumb, se odpre padajoči seznam nazadnje obiskanih polic. Če kliknemo na katero od polic iz seznama, se v obrazcu prikažejo podatki za to polico.

Štirje gumbi za premikanje po seznamu polic: na začetek, za eno nazaj, za eno naprej, na konec. Običajno je seznam polic urejen po številki police.

Ustvari

Ustvari novo polico. V obrazcu se prikaže nova polica, ki ji moramo vnesti vsaj nekaj podatkov, da jo lahko shranimo.

Odstrani

Odstrani (izbriši) polico iz baze podatkov. To operacijo moramo izvajati previdno, saj izbrisane police ne moremo več priklicati nazaj.

Shrani, Prekliči

Shrani ali prekliči spremembe. Gumba sta aktivna le v primeru, da smo v katerem od polj na obrazcu police napravili spremembo. S prvo spremembo, ki jo naredimo, preidemo v stanje urejanja. V tem stanju je onemogočena večina drugih gumbov in hitrih menijev. Z gumbom Shrani shranimo spremembe, z gumbom Prekliči prikličemo prvotne podatke.

Opombe

Omogoča nam vnos poljubnih tekstovnih opomb k posamezni polici. V primeru, da je opomba vnešena, je napis na gumbu povdarjen. Če se nad gumb pomaknemo s kazalcem miške, se bo v vsebina opomb prikazala v oblačku.

 Priloge

Gumb priloge je prikazan v povezavi z arhiviranjem dokumentov. Če je kateri od teh pripet k prikazani polici ali stranki, se bo v oklepaju prikazalo tudi število dokumentov. Priloge (1, 0) na primer pomeni, da je 1 arhiviran dokument pripet k polici in nobeden k stranki. S klikom na gumb si lahko navedene dokumente ogledamo ali izvajamo nad njimi druge operacije. Če kliknemo na puščico puščica - padajoči meni na desni strani gumba, se odpre podmeni za ogled ali vnos arhiviranih dokumentov za to prikazano polico ali stranko.

Nove dokumente lahko dodajamo k polici ali stranki in s tem v arhiv med drugim tudi tako, da jih z miško potegnemo iz raziskovalca ali kakšnega drugega programa in jih spustimo nad nazivom stranke, če jih želimo pripeti k stranki, nad nazivom sodelavca, če jih želimo pripeti k sodelavcu ali drugje znotraj obrazca police, če jih želimo pripeti k polici.

Pripomočki

V padajočem meniju gumba Pripomočki njademo nekaj dodatnih operacij, ki jih lahko izvajamo nad prikazano polico:

Splošni podatki o polici

Takoj pod ukazno vrstico se splošni podatki o zavarovalni polici:

splosni podatki

Polja imajo naslednji pomen:

Zavarovalnica Zavarovalnica, ki ji pripada polica. V padajočem seznamu izberemo eno od aktivnih zavarovalnic. Aktivne zavarovalnice določimo v nastavitvah.
Država V padajočem seznamu izberemo državo, če je aktivnih več držav. Aktivne države določimo v nastavitvah.
Firma Posredniška agencija, vendar le v primeru, da jih je več. Če je le ena, to polje ni prikazano.
Polica Številka ponudbe. Številka je poljubno število numeričnih znakov, ki predstavljajo številko ponudbe. Posamezne segmente številk lahko pri vnosu ločimo s pikami. Vnos številke ponudbe ni obvezen, je pa priporočljiv.
Pogodba Številka pogodbe. Številka pogodbe je lahko enaka kot številka ponudbe, lahko je tudi različna. Na osnovi številke pogodbe običajno (včasih na osnovi številke ponudbe) program poveže uvozne podatke, ki jih pošilja zavarovalnica o plačilih, s podatki v programu MuLeMa. Tudi ta podatek ni obvezen, je pa priporočljiv.
Predpolica V nekaterih primerih imamo na voljo tudi podatek o predpolici, to je polici, na osnovi katere je nastala nova polica. Če je podatek na razpolago, ga vnesemo.
Valuta To polje se vnese samodejno pri vnosu produktov na osnovi tega, v kateri valuti se produkti obračunavajo. Vsi produkti na polici se morajo obračunati v isti valuti.
Frekv.pl.

Frekvenca plačil pove, na koliko obrokov je razdeljeno plačilo premije. Za letne obroke plačil imamo na voljo naslednje možnosti:

1/12 mesečno
1/6 dvomesečno
1/4 četrtletno (vsake tri meseci)
1/2 polletno (vsakega pol leta)
1/1 letno (ob sklenitvi oziroma enkrat letno)
1/0 enkratno plačilo (samo ob sklenitvi za večletne zavarovalne dobe)
V primeru, da je plačilo letne premije razdeljeno v več zaporednih mesečnih obrokov, izberemo možnost, ki ima na koncu dodano črko m. 1/5m na primer pomeni, da so plačila razdeljena na 5 zaporenih mesečnih obrokov.
Način pl.

Način plačevanja pove, na kakšen način stranka plačuje (s položnico, trajnikom...). Podatek je v večini primerov le informativen.

Prov.model Polici lahko dodelimo ali spremenimo posebni provizijski model. Če je izbrana možnost <privzeti>, se provizija obračuna tako, kot je za posamezne produkte določeno v provizijski skupini, sicer pa po izbranem posebnem modelu.
Onemogočena obdelava uvoznih podatkov Uvozni podatki za to polico se ne upoštevajo in jih program ob uvozu ne obdela. Ta možnost je dobrodošla v primerih, ko se s polico dogajajo kakšne posebnosti, ki bi v primeru obračuna povzročile drugačne učinke od želenih. Takšno polico lahko še vedno obdelujemo na osnovi ročno vnesenih podatkov.
Dodatek za stimulacijo Polje je ukinjeno, ker zaradi uvedbe posebnih provizijskih modelov ni več potrebno.
Brez provizije Za produkte na tej polici se nadaljnje enote in provizija ne obračunavajo. Če ob spremembi tega polja želimo uveljaviti spremembo tudi za nazaj, izvršimo še ukaz Storniraj in ponovno obračunaj vse obroke za vse produkte.
Stranka
(sklenitelj)
Sklenitelj zavarovanja. Če kliknemo na gumb Sklenitelj, se pojavi obrazec za iskanje ali vnos osebe - sklenitelja zavarovanja. Če kliknemo na ime sklenitelja, se nam pokažejo podatki o sklenitelju z možnostjo, da le te tudi spremenimo (na primer popravimo kakšen podatek, če je napačen).
Opomba:
V obrazec s podatki o sklenitelju, ki se pojavi ob kliku na njegovo ime, ne smemo vnesti podatkov za novo osebo. S tem bi namreč zamenjali podatke o obstoječi osebi s podatki o novi na vseh mestih v programu, kjer se ta pojavlja.
Sodelavec Sodelavec (zavarovalni agent, zastopnik), ki je skrbnik stranke oziroma police. Če kliknemo gumb Sodelavec, se nam pojavi okno za izbor ali vnos novega sodelavca. Če kliknemo ime sodelavca, se nam prikažejo vsi podatki o sodelavcu, ki jih po potrebi lahko tudi osvežimo. Vendar se nam podatki o osveženem imenu sodelavca na polici osvežijo šele pri naslednjem oz. ponovnem prikazu police.
Sklepalec Polje sklepalec se na polici pojavi le v primeru, da imamo v splošnih nastavitvah omogočeno uporabo modela priporočevalci/sklepalci. Če je sklepalec isti kot sodelavec, ki je stranko tudi pripeljal oziroma našel, podatka ni potrebno vnesti. Sklepalca vnesemo ali spremenimo na enak način kot sodelavca.

Zavarovalni produkti

V razpredelnici z zavarovalnimi produkti se nahajajo vsi produkti, ki so vezani na to polico. Od teh so lahko nekateri še aktivni in se izplačujejo, drugi so lahko že končani, stornirani ali kako drugače zaključeni.

Vsak produkt ima lahko drugačen začetek zavarovanja in zavarovalno dobo,  drugačen status, lahko se točkuje in provizionira na drug način, zanj lahko velja drugačna hierarhija mentorjev ali ima plačano drugačno število obrokov:

produkti

Stolpci imajo naslednji pomen:

Status Status produkta, ki ima lahko naslednje vrednosti:
Aktiven Produkt se normalno izplačuje.
Konec Produkt je zaključen. Provizija za vse obroke je bila izplačana.
Storno Produkt je storniran.
Smrt Zavarovanec je umrl.
Kapitalizacija  
Doživetje  
Odkup  
<Onemogočen> Produkt je onemogočen. S tem statusom dosežemo isto, kot če bi produkt izbrisali iz police, le da se zanj ohranijo v bazi vsi podatki, vključno z zgodovino izplačil, če obstaja.
Plačano Število mesecev, ki so kriti s plačilom obrokov. V primeru, da obstaja preplačilo, sledi v oklepaju še številka z znakom plus, ki pove, za koliko mesecev je preplačila. V  primeru, da obstajajo neplačani obroki, sledi v oklepaju številka z znakom minus, ki pove koliko, mesecev stranka zamuja s plačilom.
Primeri:
7 redno je plačanih sedem mesecev
4 (2+) s plačilom so kriti 4 meseci, od tega sta dva plačana vnaprej
2 (2-) s plačilom sta krita dva meseca, za naslednja dva pa je plačilo že zapadlo, a še nista plačana
Oznaka Oznaka produkta.
Naziv Naziv produkta.
Začetek Začetek zavarovanja.
Konec Datum, ko poteče zavarovanje.
ZD Zavarovalna doba.
Zav.vs. Zavarovalna vsota.
Neto LP Neto letna premija.
Prem.vs. Premijska vsota. Vsota predvidenih plačil v celotni zavarovalni dobi.
Brez provizije Za produkt se ne obračunavajo enote ali provizija. Enote in provizija, če je bilo kaj od tega že obračunano pred spremembo tega statusa, se ne odvzame razen v primeru, da se stornirajo obroki, s katerimi so bile dodeljene enote ali provizija.
Enote Število enot, ki so izračunane za ta produkt glede na dane parametre.
Struktura Oznaka obračuna, ki velja kot izhodiščna za upoštevanje strukture. Pri dodeljevanju provizije se upošteva stanje hierarhije, kakršno je veljalo v navedenem obračunskem obdobju.
Zavarovanec Ime zavarovanca (priimek in ime ali naziv firme).
Uvozna datoteka Uvozna datoteka, v kateri se nahajajo podatki o produktu. Če je bil produkt dodan na polico ročno, je to označeno z <ročni vnos>.
Hitri meni - zavarovalni produkti

Nad produkti lahko izvajamo operacije, ki se pojavijo v hitrem meniju, ki ga prikličemo s klikom na desno tipko miške nad označenimi produkti. Hkrati je lahko označenih več produktov. Nad tabelo produktov so nam na voljo ukazi, ki so opisani v nadaljevanju. Za nekatere ukaze  lahko izberemo, ali naj se izvršijo le za označene produkte ali pa za vse produkte. Če izberemo prvo, se bo operacija izvršila le nad produkti, ki so označeni, v drugem primeru se bo ista operacija izvršila nad vsemi produkti na polici. V hitrem meniju imamo naslednje možnosti:

Prikaži/Spremeni produkt...

S tem ukazom prikličemo obrazec za vnos podatkov o zavarovalnem produktu, v katerem lahko parametre produkta poljubno spreminjamo. Ukaz lahko pokličemo iz hitrega menija ali pa z dvojnim klikom nad produktom, ki ga želimo spreminjati.
V primeru, da je ukaz izvršen nad več hkrati označenimi produkti, se bodo spremembe, ki smo jih vnesli v obrazec, izvršile nad vsemi označenimi produkti. V tem primeru moramo paziti, da v obrazcu ne spreminjamo polj, ki morajo ostati različna in so v obrazcu prazna.

Podatki za obračun...

Če imamo v nastavitvah zavarovalnice v drevesu produktov nastavljeno, naj se osnova za provizijo ne spreminja v primeru sprememb na polici, so podatki za obračun produkta lahko različni od trenutnih podatkov. Takšna nastavitev se uporablja zelo redko in je ne priporočamo, ker bo morda ta opcija v bodočnosti odstranjena.

Spremeni deleže sodelavcev pri proviziji...

Za označene produkte na polici lahko ročno spremenimo deleže sodelavcev pri proviziji. Več si preberite tukaj.

Dodaj produkt...

Pojavi se obrazec za vnos podatkov o zavarovalnem produktu, enako kot pri spreminjanju podatkov o produktu, le da se nahajajo v poljih le privzete vrednosti. Vnesemo podatke o produktu in potrdimo vnos.

Odstrani produkt...

Odstrani enega ali več označenih produktov iz police. Program nas vpraša še za potrditev operacije.
Pri brisanju produktov moramo biti zelo previdni, saj s tem lahko v zbirki podatkov izgubimo pomembne informacije. Brisanje produktov, za katere so bile že obračunane enote ali izplačana provizija, ni priporočljivo v nobenem primeru. Namesto tega raje nastavimo Status produkta na <Onemogočen>.

Prikaži v drevesu produktov

Produkt se prikaže v drevesu produktov. Tako lahko na hitro preverimo, kakšne zavarovalniške oznake pripadajo produktu in kateri provizijski skupini pripada, oziroma kako se obdeluje.

Pričakovana provizija

Program nam prikaže pričakovano nadaljno provizijo za označene produkte. Če pustimo okno odprto, se prikaz osveži vsakič, ko označimo drug produkt ali zamenjamo trenutno prikazano polico.

Simulacija provizije

Program prikaže simulacijo provizije za trenutno trenutno aktivni produkt na polici. Če pustimo okno odprto, se prikaz osveži vsakič, ko označimo drug produkt ali zamenjamo trenutno prikazano polico.

Dodaj obrok

Dodaj plačan obrok. Ukaz lahko izvršimo za označene produkte ali za vse produkte. V razpredelnico obračunanih provizij se doda plačilo za obrok v skladu z načinom plačila in številom že plačanih obrokov.

Vnesi plačila za obdobje...
Ukaz lahko izvršimo za označene ali za vse produkte. Odpre se okno, v katerega vnesemo odbobje, ki za katerega želimo vnesti izplačilo:
Vnos plačil za obdobje

V primeru, ko želimo dodati obroke na koncu nazadnje plačanih obrokov, lahko le vpišemo dolžino obdobja v mesecih. Če želimo vnesti obdobje, ki je pred ali za zadnjim plačanim obdobjem, moramo nastaviti prvi mesec in zadnji mesec ali dolžino obdobja. Ob vnosu se na desni sproti izpisujejo oznake obrokov, ki smo jih vnesli in koledarsko obdobje, na katerega se nanašajo. 

Obdobje se ne sme prekrivati z že plačanim, saj program ne dovoli dvakratnega izplačila za isto obdobja, če ni bilo pred tem plačilo stornirano oziroma odvzeto.

Storniraj in ponovno obračunaj vse obroke
Vsi plačani obroki se stornirajo in ponovno obračunajo. Ukaz lahko izvršimo za označene produkte ali za vse produkte.
Smisel ukaza je v tem, da se dotlej izplačane provizije odvzamejo in na novo obračunajo po spremenjenih parametrih. Primeri takšnih sprememb so menjava sodelavca, ki je naredil polico, menjava hierarhije ali stopnje posameznega sodelavca v hierarhiji, sprememba parametrov, ki vplivajo na izračun enot ali provizije.

Obroki, ki so izplačani v tekočem obračunskem obdobju, se le izbrišejo in ponovno obračunajo. Če produkti, ki smo jih spreminjali, nimajo izplačil v prejšnjih obračunih, nam ukaza ni potrebno izvršiti, saj se izplačila za tekoče obračunsko obdobje pri vsaki obdelavi na novo preračunajo.

Storniraj produkte in vsa izplačila

Produkt se stornira, odvzamejo se vse dotlej obračunane enote in provizija. Ukaz lahko izvršimo za označene produkte ali za vse produkte.

Obračun provizij

Razpredelnica obračunanih provizij se nahaja na obrazcu police pod razpredelnico zavarovalnih produktov. V njej je seznam vseh dotedanjih obdelav (plačil, stornacij, zapisov o neplačilu…) nad označenimi produkti:

obračun provizij

Vsebina, ki je prikazana, je odvisna od tega, kateri produkti so označeni v razpredelnici produktov. V primeru, da ni označen noben produkt (ali če so označeni vsi), se prikažejo zapisi za vse produkte. V nasprotnem primeru se prikažejo le zapisi za označene.

Vrednosti v stolpcih, ki se nanašajo na provizijo (Provizija, Saldo, Pričakovana), veljajo za sodelavca, ki je označen v razpredelnici Deleži sodelavcev po hierarhiji. Če ni označen noben zapis, veljajo za sodelavca, ki je naredil polico.

Pomen posameznih stolpcev v tabeli obračunanih provizij je naslednji:

Status Status zapisa, označuje vrsto obdelave. Običajne vrednosti zapisov v tem stolpcu so:
Plačano Obrok je plačan.
Storno Obrok je storniran.
Storno pogodbe Pogodba ali produkt na pogodbi je storniran
Neplačano Obrok je neplačan. Če zaostaja plačilo več mesecev, sledi v oklepaju še število mesecev, ki jih stranka zamuja s plačili.
Obračun Oznaka obračunskega meseca, v katerem je bil obrok obdelan.
Datum Datum vnosa zapisa. Ponovni preračun je bil lahko opravljen tudi pozneje.
Produkt Oznaka produkta.
Prov.zav. Provizija zavarovalnice. V primeru, da smo podatek pridobili z uvozom podatkov o plačilih iz uvozne datoteke zavarovalnice in ga nismo izgubili zaradi brisanja in ponovnega ročnega dodajanja zapisov, se le ta izpiše. Pomeni znesek provizije, ki smo ga za ta obrok dobili (ali ga je zavarovalnica odvzela v primeru stornacije) od zavarovalnice. Preračunan je v evre, ne glede na to, v kateri valuti je bil obračunan in dodeljen.
K.en. Karierne enote, ki so dodeljene ali odvzete sodelavcu pri obdelavi obroka. Karierne enote se dodelijo sodelavcu ob prvem plačilu obroka za posamezni produkt in odvzamejo v primeru stornacije le tega. Pozneje se lahko poračuna razlika v primeru spremembe premije ali drugih parametrov, ki vplivajo na izračun.
Enote Število enot, s katerimi je ovrednoten zavarovalni produkt na osnovi pripadajočega ključa v času obdelave zapisa in na osnovi katerega je bila izračunana provizija, če se le ta izračunava iz enot.
%pl.m. Mesečni odstotek plačila. Odstotek, s katerim množimo provizijo, ki je izračunana kot zmnožek faktorja in osnove za izračun provizije, da dobimo mesečni znesek provizije. Če je faktor enoten, je ta odstotek skozi celotno obdobje plačevanja enak. Če gre za spremenljiv faktor, se mesečni odstotek plačila z obroki spreminja tako kot je nastavljeno v razpredelnici faktorja.
Oznaka zaporednega obroka. Označeno je zaporedno leto plačevanja in številka mesečnega obroka v letu. Če se plačilo nanaša na več zaporednih mesečnih obrokov, je to prikazano z obdobjem mesecev. Nekaj primerov:
1 1/12 prvo leto, prvi mesečni obrok
2 3/12 drugo leto, tretji mesečni obrok (kritje plačil je v tem primeru 15 mesecev)
1 4..6/12 prvo leto tretji, četrti in peti mesečni obrok (drugi kvartal)
1 11..12/12 prvo leto, zadnja dva mesečna obroka
1 1/1 celoletni obrok za prvo leto zavarovanja
Provizija

Provizija, ki je bila izplačana sodelavcu, ki je označen v razpredelnici Deleži sodelavcev.

Saldo Skupna dotlej izplačana provizija sodelavcu, ki je označen v razpredelnici Deleži sodelavcev za produkt, na katerega se nanaša zapis. Znesek je vsota salda iz prejšnjega obroka in provizije trenutnega obroka.
Pričakovano Skupna provizija, ki jo bo označeni sodelavec prejel za produkt v skladu z nastavitvami provizijskega faktorja v provizijski skupini.
Opomba Polje vsebuje ime in lokacijo datoteke, iz katere je bil podatek o plačilu uvožen, oziroma samodejni vnos, če je bil vpis vnesen samodejno iz strani računalnika ali ročni vnos, če je bil obrok dodeljen ročno preko hitrega menija.
Hitri meni - obračun provizij

Hitri meni, ki je vezan na razpredelnico obračunanih provizij, je namenjen predvsem stornaciji izplačanih ali preklicu storniranih obrokov. V obeh primerih moramo označiti zapis, od katerega naprej želimo izvršiti operacijo. Ukaz lahko izvršimo nad vsemi produkti, samo označenimi, oziroma nad tistim, ki je izpisan v drugonivojskem meniju, ki se pojavi:

Izbiramo lahko med naslednjimi ukazi:

Storniraj od obroka ... naprej Če želimo stornirati enega ali več obrokov za enega ali več produktov na polici, označimo prvi plačan obrok v tabeli obračunanih provizij, od katerega naprej želimo stornirati obroke. V hitrem meniju izberemo ukaz Storniraj od obroka ... naprej. Odpre se podmeni, v katerem se moramo odločiti, ali želimo stornirati obroke za vse produkte, za tiste, ki smo jih predhodno označili v razpredelnici produktov ali le za produkt, katerega obrok smo označili v listi obračunanih provizij.

Če so obroki, ki jih storniramo, obdelani v trenutnem obračunu, se le izbrišejo. Če so bili obdelani v katerem od predhodnih obračunov, le ti ostanejo, vendar se v koloni s statusom doda zvezdica, tako da piše Plačano*. Za vsak tak obrok se doda nov zapis s statusom Storno, s katerim se sodelavcem odvzema enako enot in provizije, kot jo je bilo s storniranim obrokom dodeljene.

Obroke vedno lahko storniramo le od izbranega do konca. Če so na primer plačani trije obroki, ne moremo stornirati le prvega ali drugega, tretjega pa ne.

Prekliči storno do obroka ... za Storno plačanih obrokov, ki smo ga opravili v trenutnem obračunskem obdobju, lahko tudi prekličemo, vendar le za stornirane obroke iz prejšnjih obračunov. Stornirani obroki iz trenutnega obračuna so bili pri stornaciji namreč izbrisani. Vrnemo jih lahko le tako, da v hitrem meniju zavarovalnih produktov izberemo ukaz Dodaj plačan obrok ali Vnesi mesečno kritje plačil.

Postopek je enak kot pri storniranju obrokov, la da se v tem primeru namesto na prvi plačan obrok, ki ga želimo stornirati, postavimo na prvi storniran obrok, ki ga želimo preklicati. Stornirani obroki so v obratnem vrstnem redu, kot plačani, kar nas ne sme zavesti. Če so bili stornirani trije obroki, je najprej storniran tretji, nato drugi in nazadnje prvi. Če se postavimo na storno prvega obroka, lahko prekličemo le storno prvega, če se postavimo na storno tretjega obroka, lahko prekličemo storno vseh treh.

Tako kot pri storniranju, se nam tudi v primeru preklica storna po izboru ukaza Prekliči storno do obroka … za pojavi podmeni, v katerem se moramo odločiti, ali želimo preklicati storno obrokov za vse produkte, za tiste, ki smo jih predhodno označili v razpredelnici produktov ali le za produkt, katerega zapis smo označili v listi obračunanih provizij.

Deleži sodelavcev po hierarhiji

V tabeli so zapisi vseh sodelavcev, ki so soudeleženi pri proviziji označenega obroka v tabeli obračunanih provizij. To so sodelavec, ki je naredil polico in njegovi nadrejeni mentorji.

deleži sodelavcev

Vsebina tabele se osveži vsakič, ko v razpredelnici obračunanih provizij označimo drug zapis.

V primeru, da v tabeli označimo katerega od sodelavcev, se v razpredelnici obračunanih provizij v kolone Provizija, Saldo in Pričakovano za vse obroke vpišejo vrednosti, ki se nanašajo na označenega sodelavca.

Stolpci imajo naslednji pomen:

Sodelavec Koda in naziv sodelavca.
Nivo Hierarhični nivo sodelavca oziroma mentorja. Vrednost 0 ima sodelavec, ki je naredil polico, vrednost 1 njegov prvi mentor in nato vsak naslednji mentor v strukturi sodelavcev za 1 višjo vrednost.
Vr.en. Vrednost enote v evrih. Vrednost enote za sodelavca je podana z vrednostjo karierne stopnje ali posebno vrednostjo enote, če je nastavljena za posameznega sodelavca. Vrednost za mentorje je izračunana kot razlika med vrednostjo enote mentorja in podrejenega mentorja ali sodelavca.
V primeru, da se polica obračunava po stimulirani vrednosti enote, se upoštevajo stimulativne vrednosti.
Nadaljnji obroki se obračunavajo po vrednosti enote, ki je veljala ob plačilu prvega obroka.
Provizija Provizija, ki je izplačana ali odvzeta sodelavcu za označeni obrok.
Saldo Do vključno označenega obroka skupno izplačana provizija sodelavcu za produkt, na katerega se nanaša označeni zapis.
Pričakovano Skupna pričakovana provizija za sodelavca v času obračuna označenega obroka, vključno že prejeta in tista, ki jo mora še prejeti za produkt, na katerega se nanaša označeni zapis.
Tip Tip provizije:
None ni znan
Prov_LP provizija za lastno produkcijo; dobijo sodelavec, ki je naredil polico
Prov_SP provizija za skupinsko produkcijo; dobijo jo sodelavci, ki so v hierarhični strukturi nadrejeni sodelavcu, ki je naredil polico
Prov_Firma provizija, ki pripada firmi; uporablja se v primeru provizioniranja po sklenitvenih nivojih
Prov_NS provizija nezapolnjenih stopenj, ki pripada firmi; uporablja se v primeru provizioniranja po sklenitvenih nivojih