Nivoji provizijskega (kariernega) sistema sodelavcev in agencije

Nastavitve nivojev (stopenj, razredov) provizijskega in t.i. kariernega sistema sodelavcev moramo določiti pred prvo obdelavo provizij.

Pojavlja se dilema, ali uporabiti izraz karierni ali provizijski sistem. V vsakem primeru gre za provizijski sistem, saj določa nivoje (stopnje) provizioniranja tako za sodelavce kot agencijo. V primeru, ko gre za multilevel ali ne-multilevel sisteme sodelavcev, ki na osnovi predpisanih pravil lahko tudi napredujejo na višje in bolje nagrejene nivoje, lahko provizijske nivoje hkrati imenujemo tudi karierni nivoji.

Do obrazca za nastavitve nivojev provizioniranja pridemo iz glavnega menija z izborom Nastavitve->Nivoji kariernega sistema.

nivoji provizioniranja

V obrazec ima na vrhu nekaj splošnih polj, pod njimi pa skupino Nivoji in vrednosti enot, v kateri je razpredelnica z opisom in atributi posameznih nivojev sodelavcev, ki jih lahko tudi urejamo.

Polja in gumbi na vrhu imajo naslednji pomen:

Vrsta hierarhije

Ena od prvih odločitev, ki vplivajo na način nagrajevanja sodelavcev, je odločitev o vrsti hierarhije. Imamo dve možnosti:

Karierno napredovanje Pri kariernem napredovanju je sodelavec na začetku v najnižji stopnji. Z lastnim delom in delom svoje podrejene strukture zbira karierne enote, s katerimi na osnovi pogojev za napredovanje napreduje v višje razrede, ki so bolje plačani (imajo višjo vrednost enote).

Sodelavec je za lastne police plačan na osnovi vrednosti enot, ki velja za njegovo karierno stopnjo. Za police, ki jih naredi njegov neposredno podrejeni sodelavec ali kateri koli od sodelavcev, ki so v strukturi tega sodelavca, dobi plačilo na osnovi razlike med vrednostjo enote svoje karierne stopnje in vrednostjo enote karierne stopnje neposredno podrejenega sodelavca.

Sodelavec je motiviran, da dela čim več in s tem hitreje doseže višjo vrednost enote, ki mu prinaša večjo provizijo tako za lastne police kot police svojih podrejenih sodelavcev. Zainteresiran je tudi za čim bolj razvejano mrežo neposredno podrejenih sodelavcev, saj višja razlika med lastnim nivojem in nivoji podrejenih sodelavcev pomeni višjo razliko v vrednosti enote in s tem višjo provizijo. Zainteresiran je tudi za čim večjo aktivnost podrejenih sodelavcev, saj mu to prinaša več provizije in še več enot, ki pomagajo pri nadaljnjem napredovanju.

Sklenitveni nivoji Pri provizioniranju na osnovi sklenitvenih nivojev ni kariernih stopenj. Prednost tega sistema je, da sodelavec  že v začetku lahko pridobi za enako delo enako višino provizije kot tisti, ki so prej vstopili v sistem. Že takoj na začetku je zainteresiran, da pridobi čim širši krog neposredno podrejenih sodelavcev in da le ti, tako kot sam, čim bolje delajo. Edino merilo plačila je neposredno delo in to enako skozi celotno obdobje sodelovanja.

Sklenitveni nivoji so nivoji v hierarhičnem drevesu sodelavcev, ki so določeni za vsako polico posebej. Sodelavec, ki je naredil polico, se nahaja na osnovnem nivoju, njegov mentor na prvem naslednjem in vsak naslednji mentor v hierarhiji še na višjem.

Provizija se izračunava na osnovi vrednosti nivojev. Sodelavec na osnovnem nivoju je plačan na osnovi vrednosti osnovnega nivoja, na naslednjih pa na osnovi razlike med vrednostjo trenutnega in prejšnjega nivoja.

Število nivojev, ki se provizionirajo in vrednost le teh je stvar poslovne politike agencije. Provizija manjkajočih zgornjih nivojev, če na primer polico naredi nekdo, ki je blizu vrha hierarhije, se knjiži na firmo kot provizija nezapolnjenih stopenj.

Pogoji napredovanja Gumb Pogoji napredovanja odpre obrazec za določitev pogojev napredovanja. Omogočen je le v primeru kariernega napredovanja, saj v primeru sklenitvenih nivojev ni napredovanja.
Omejitve Gumb Omejitve odpre obrazec za določitev omejitev pri izplačevanju provizij. Omogočen je le v primeru, da je Vrsta napredovanja nastavljena na sklenitvene nivoje.

Nivoji in vrednosti enot

Ko smo sprejeli odločitev glede vrste hierarhije, lahko začnemo graditi nivoje provizioniranja. V obeh primerih je tabela enaka, le da gre v enem primeru za karierne stopnje, v drugem pa za sklenitvene nivoje.

nivoji in vrednosti enot

Za vsak nivo dodamo po en zapis v razpredelnico. Urejanje nivojev in opis gumbov Vrini, Dodaj in Odstrani je opisano v nadaljevanju.

Pomen stolpcev v razpredelnici je naslednji:

Nivo Nivo provizioniranja. Oznaka, ki jo določi in vzdržuje program. Ročno je ni mogoče spreminjati.
Oznaka Kratka oznaka nivoja, ki se uporablja v prikazih in izpisih. Sestavljena je lahko iz poljubnih znakov.
Naziv Naziv ali kratek opis nivoja. Se skoraj nikjer ne prikazuje.
Vrednost v EUR Vrednost enote v EUR. V primerih, ko se provizija izplačuje po hierarhiji, se običajno izračunava na osnovi enot.
Vrednost v % Vrednost, ki pove, kolikšen odstotek vrednosti enote ima ta nivo v primerjavi z najvišjim nivojem. V primeru, ko se provizija izplačuje po hierarhiji, vendar ne na osnovi enot (na primer v odstotku od letne premije), se posameznemu nivoju dodeli proporcionalni delež celotne provizije, ki je enak odstotku v tej koloni, oziroma se izračuna razlika med pripadajočimi nivoji, če se izračunava provizija mentorjem.
Vrednost se izračunava samodejno in je ni možno neposredno spreminjati. Spreminja se z vnašanjem vrednosti stolpec Vrednost v EUR.
Vr. V EUR stimulativna Stimulativna vrednost v evrih. Ta stolpec ni obvezen. Lahko pa ga uporabimo in vnesemo vanj nekoliko drugačne vrednosti enot, višje vrednosti enot na nižjih nivojih, za posamezne nivoje. Prvenstveno je namenjen stimuliranju sklenitvenega nivoja sodelavcev za sklepanje določene oblike zavarovanj (na primer z enkratnim načinom plačila premije namesto mesečnega načina plačevanja) ali pa za stimuliranje dodatnega angažiranja sodelavca pri določeni polici.
Po stimulativni lestvici so provizionirane police, ki imajo odkljukano polje Dodatek za stimulacijo.
Vredn. v % stimulativna Stimulativna vrednost v %. Ta stolpec se izračunava samodejno. Ima enak pomen kot stolpec »Vrednost v %«, le da se nanaša na stimulativne vrednosti.

Preostala polja v okrog preglednice imajo naslednji pomeni:

Prikaži % od najvišje stopnje Če je polje odkljukano, je v tabeli prikazan tudi stolpec z izračunanimi vrednostmi posameznih nivojev v odstotkih od najvišjega nivoja. Če nas odstotki ne zanimajo, jih lahko zaradi večje preglednosti skrijemo.
Stimulativne vrednosti Če je polje odkljukano, sta v tabeli prikazana tudi stolpca, ki se nanašata na stimulativne vrednosti posameznih nivojev. Če te možnosti ne uporabljamo, lahko stolpca skrijemo.
Vrednost enote za agencijo Neobvezno lahko vnesemo vrednost enote za agencijo. V primeru, da je vnesena in je večja od vrednosti enote najvišjega nivoja, se bo razlika med vrednostjo enote najvišjega nivoja in vrednostjo enote za agencijo knjižila na agencijo kot provizija firme. Kot agencija se smatra sodelavec, ki je v korenu drevesa sodelavcev.
Ta podatek je bolj kot pri kariernem napredovanju uporaben pri proviziranju na osnovi sklenitvenih nivojev (glej Vrsta hierarhije), saj pri kariernem napredovanju lahko enak učinek za agencijo dosežemo tako, da zanjo določimo poseben nivo v karieri sodelavcev.
Najvišji nivo za sodelavce Nastavimo nivo, po katerem se obračuna vrednost enote sodelavcu v primeru, ko se provizija ne izplačuje po hierarhiji, računa pa se iz enot.

Urejanje nivojev

Urejanje nivojev provizioniranja je načeloma preprosto, še posebno na začetku, ko se za tabelo še ne skriva »živa« zbirka podatkov. Z gumbi Vrini, Dodaj in Odstrani preprosto vrivamo, dodajamo in odstranjujemo vrstice, s puščicami pa se premikamo med polji tabele in vnašamo želene vrednosti.

Vendar je zaradi možnosti, da nivoje dodajamo in odstranjujemo tudi pozneje, ko je zbirka polna sodelavcev, ki so že razporejeni na določene karierne stopnje, izdelan poseben sistem, ki omogoča samodejno prerazporejanje sodelavcev v primeru brisanja ali dodajanja nivojev. Zaradi tega je potrebno posvetiti nekoliko več pozornosti samemu postopku in biti pri opravilu pazljiv.

Spreminjanje obstoječih nivojev

Pri spreminjanju obstoječih nivojev ni posebnosti. Poljubno lahko spreminjamo vse vrednosti polj. Če spremenimo vrednost enote posameznega nivoja, se to pri provizioniranju polic, ki so že v teku, ne bo poznalo. Provizija se bo še naprej izplačevala na osnovi vrednosti nivojev, ki so veljali v obračunskem obdobju izplačila prvega obroka.

Do odstopanja od tega pravila pa pride v primeru, da na polici spremenimo sodelavca, ali da pri posameznih produktih spremenimo strukturo. V teh primerih se bodo vrednosti enot, ki pripadajo posameznim sodelavcem, preračunale na osnovi novih enot.

Dodajanje nivojev

Nove nivoje lahko dodajamo na začetku, koncu ali kjerkoli v sredini tabele. Najprej označimo katero koli polje v poljubni vrstici tabele in kliknemo gumb Dodaj, če želimo dodati novo vrstico za označeno vrstico ali gumb Vrini, če želimo dodati novo vrstico pred označeno vrstico. S tem dodamo novo karierno stopnjo ali sklenitveni nivo za ali pred izbranim obstoječim.

Oglejmo si primer, ko dodamo novo karierno stopnjo za obstoječo četrto:

Nova vrstica se nam popolni z vrednostmi iz vrstice, za ali pred katero smo dodajali nov zapis. Spremenijo pa se vse oznake v stolpcu nivo vse do konca tabele. V dodani vrstici je polje nivo označeno z oznako ->5, kar pomeni, da je dodan nov peti nivo, ki ni prirejen še nobenemu sodelavcu. Nadaljnje vrstice so označene z oznakami tipa X->Y, kar pomeni, da bo dosedanji nivo X prešel v novi nivo Y pri vseh sodelavcih. Podobno se dogaja, če dodajamo še več novih nivojev.

Odstranjevanje nivojev

Nivo odstranimo tako, da označimo katero koli polje v vrstici, ki jo želimo odstraniti in kliknemo gumb Odstrani.

Če je bila vrstica pred tem dodana (v polju Nivo nosi oznako tipa ->Y), je odstranjena brez vsakega sledu.

Če odstranjujemo vrstico, ki ni nova, se ta ne odstrani, temveč postane siva in je ne moremo več spreminjati:

V stolpcu nivo je vrstica označena z zvezdico X->Y*. V zgornjem primeru je nakazano, da se bodo vsi sodelavci, ki so pripadali temu kariernemu nivoju, prerazporedili v novi nivo z numerično oznako 5. Tudi vsi nadaljnji nivoji do konca tabele imajo oznake o prerazporeditvi.

Če na mestu, kjer je odstranjen nivo, želimo dodati novega, se ta ne bo dodal, temveč se bo namesto tega vrnil predhodno odstranjeni.