Nastavitve za izpis poročil

Do obrazca Nastavitve za poročila pridemo iz glavnega menija z ukazom Nastavitve->Poročila ali iz obrazca za izpis mesečnih poročil sodelavca, če kliknemo gumb Dodatne nastavitve....

nastavitve za poročila 

Vsebina:

Mesečno poročilo sodelavcu

Splošno

Struktura sodelavcev

Tabele provizij

Tabela s seštevkom provizije po sodelavcih

Tabela končanih zavarovanj (skadenca)

Izpis rojstnih dni sodelavcev

Izpis rojstnih dni skleniteljev in zavarovancev

Podatki za pošiljanje po elektronski pošti

Mesečno poročilo sodelavcu

V nastavitvah mesečnega poročila sodelavcu prilagodimo vsebino in obliko poročila našim željam. Seznam nastavitev je razmeroma dolg, zato ne moremo videti vseh hkrati. Do nastavitev, ki jih ne vidimo, pridemo s premikanjem drsnika na desni strani okvirja.

Splošno

splošne nastavitve
Ne izpiši naslova sodelavca pri pravnih osebah Če je polje odkljukano, se na začetno stran mesečnega poročila ne izpiše naslov sodelavca, če je pravna oseba. Polje za naslov na poročilu v tem primeru ostane prazno.
Pripravi za dvostransko tiskanje Če je polje odkljukano, bo poročilo izdelano tako, da bo pri obojestranskem tiskanju naslovna stran na svojem listu. Če tako izdelano poročilo tiskamo na tiskalniku, ki ne podpira dvostranskega tiskanja, bo drugi list običajno prazen. V primeru, da ne tiskamo dvostransko, naj bo to polje prazno.

Struktura sodelavcev

struktura sodelavcev
Minimalni nivo za izpis V polje vnesemo številsko vrednost minimalnega nivoja sodelavca, pri katerem se v mesečnno poročilo vpiše drevesna struktura podrejenih sodelavcev z nekaj osnovnimi podatki o njihovi produkciji.
Če želimo, da se struktura izpiše pri vseh sodelavcih, vnesemo vrednost 0. Če želimo, da se nikoli ne izpiše, vnesemo visoko vrednost, na primer 10 ali več.
Prikaži sodelavce iz drugih držav Če je polje prazno, bodo v strukturo vključeni le sodelavci iz države, za katero se izdeluje poročilo. Če je odkljukano, bodo vključeni tudi sodelavci iz drugih držav.
Prikaži neaktivne Če je polje odkljukano, bodo v strukturo vključeni tudi neaktivni sodelavci, sicer ne.

Tabele provizij

Nastavitve veljajo za vse provizijske tabele, tako za lastno produkcijo kot za skupinsko produkcijo podrejenih sodelavcev, ki so v poročilu.tabele provizij
Ne prikazuj plačanih obrokov brez provizije Če je polje odkljukano, se v provizijskih poročilih ne prikazujejo plačani obroki, pri katerih sodelavec ne dobi provizije.
Prilagodi tabelo Odpre se obrazec za spreminjanje poročila, v katerem lahko dodajamo ali odvzemamo stolpce, spreminjamo naslove stolpcev, obliko zapisa posameznega podatka in podobno.

Tabela s seštevkom provizije po sodelavcih

seštevek provizij
Omogočena Če je polje odkljukano, se na koncu preglednic provizij za lastno produkcijo in skupinsko po posameznih sodelavcih, doda še sumarna preglednica s povzetkom in seštevkom lastnega deleža in deležev posameznih sodelavcev.

Tabela končanih zavarovanj (skadenca)

skadenca
Omogočena Če je polje odkljukano, se v poročilo doda preglednica s produkti, ki jim poteče zavarovanje oziroma jih je potrebno obnoviti.
Obveščaj mesecev vnaprej Vnesemo številko, ki pove, za koliko mesecev vnaprej naj se izpiše seznam. Seznam se vedno izpiše za obdobje enega meseca. Odvisno od tega, kako imamo nastavljene uradne datume mesečnih poročil, prilagodimo številko tako, da bo obdobje zapadlosti nastavljeno za toliko vnaprej, da bo seznam še aktualen, ko sodelavci prejmejo poročilo. Običajno bo ta številka enaka 1 ali 2.
Prilagodi tabelo Odpre se obrazec za spreminjanje poročila, v katerem lahko dodajamo ali odvzemamo stolpce, spreminjamo naslove stolpcev, obliko zapisa posameznega podatka in podobno.

Izpis rojstnih dni sodelavcev

rosjtni dnevi sodelavcev
Omogočen Če je polje odkljukano, se v poročilo doda seznam sodelavcev, ki bodo v naslednjem obdobju praznovali rojstni dan. Obdobje za izpis rojstnega dne je enako kot obdobje, ki je nastavljeno za izpis zapadlosti zavarovanj.
Če želimo, da so izpisi verodostojni, moramo v osebne podatke sodelavcev vnesti tudi podatek o datumu rojstva.
Samo za aktivne sodelavce Če je polje odkljukano, se uvrstijo na seznam le aktivni sodelavci, v nasprotnem primeru tudi neaktivni.
Prilagodi tabelo Odpre se obrazec za spreminjanje poročila, v katerem lahko dodajamo ali odvzemamo stolpce, spreminjamo naslove stolpcev, obliko zapisa posameznega podatka in podobno.

Izpis rojstnih dni skleniteljev in zavarovancev

rojstni dnevi skleniteljev in zavarovancev
Omogočen Če je polje odkljukano, se v poročilo doda seznam skleniteljev zavarovanj ali zavarovancev, ki bodo v naslednjem obdobju praznovali rojstni dan. Obdobje za izpis rojstnega dne je enako kot obdobje, ki je nastavljeno za izpis zapadlosti zavarovanj.
Izpisi rojstnih dni je možen, če so v zbirko podatkov vneseni rojstni datumi skleniteljev in zavarovancev. Vnesemo jih lahko ročno, mnogo prikladneje pa je, če nam jih skupaj z ostalimi podatki v elektronski obliki sporoča zavarovalnica.
Samo za imetnike aktivnih polic Če je polje odkljukano, se uvrstijo na seznam le aktivni sodelavci, v nasprotnem primeru tudi neaktivni.
Prilagodi tabelo Odpre se obrazec za spreminjanje poročila, v katerem lahko dodajamo ali odvzemamo stolpce, spreminjamo naslove stolpcev, obliko zapisa posameznega podatka in podobno.

Podatki za pošiljanje po elektronski pošti

nastavitve za elektronsko pošto

Če želimo pošiljati sodelavcem mesečna poročila neposredno iz programa, moramo nastaviti osnove podatke, ki jih potrebuje program za samodejno pošiljanje.
Naslov oddajnega SMTP strežnika Vpišemo naslov izhodnega (SMTP) strežnika elektronske pošte.
Naslov pošiljatelja Vpišemo lastni elektronski naslov oziroma elektronski naslov, na katerega želimo prejemati povratno pošto.
Naziv pošiljatelja Naš naziv, ki naj se izpiše prejemniku sporočila.