Izplačila in dajatve

Do obrazca za definicijo davkov in drugih dajatev pri izplačilih v posamezni državi pridemo iz glavnega menija z ukazom Nastavitve->Izplačila in dajatve….

izplačila in dajatve

Vsebina:

Država in status

Dajatve izplačevalca

Primer izračuna

Država in status

V okvirju Država in status imamo enostavno drevesno strukturo, kjer se v glavni veji nahajajo vse aktivne države. Na vsaki podveji, ki predstavlja posamezno državo, so definirane veje pravnih oblik sodelovanja med sodelavci in agencijo. Trenutno so za vse države nastavljene po tri pravne oblike sodelovanja:

·         kot pravna oseba,

·         kot fizična oseba,

·         kot študent.

Za vsako od teh pravnih oblik sodelovanja v vsaki državi lahko definiramo svojo shemo dajatev, ki so predpisane za takšno pravno obliko v posamezni državi. Če so dajatve definirane, bo program lahko na mesečnem obračunu sodelavcu iz bruto izplačila, ki ga odraža njegovo stanje na računu, izračunal neto znesek in vse dajatve z oznakami, kamor jih je potrebno odvesti. Tudi na zbirni listi izplačil sodelavcem, ki je izdelana ob vsakem obračunu in je namenjena agenciji, da izplača provizije in odvede davke in dajatve na ustrezne naslove, so izračunani vsi zneski in izpisani vključno s transakcijskim računom za nakazilo.

Dajatve izplačevalca

V okvirju Dajatve izplačevalca so navedene vse dajatve in prispevki za izbrano pravno obliko sodelovanja v posamezni državi in nekateri drugi parametri, ki vplivajo na izplačilo.

Minimalno izplačilo V polju je naveden minimalni bruto znesek stanja na računu v evrih, da v obračunskem mesecu pride do izplačila. Če je stanje na računu manjše od nastavljenega, se izplačilo zadrži in stanje prenese v naslednji obračunski mesec.

Izplačevanje zelo majhnih zneskov prinese glede na vrednost izplačila relativno visoke manipulativne stroške, provizije bankam pri izplačilih in davke, saj so nekateri fiksni ne glede na znesek. Priporočljivo je najti neko optimalno nastavitev za posamezno pravno obliko sodelovanja v posamezni državi.

Fiksne dajatve od bruto osnove Razpredelnica je namenjena dajatvam, ki se odvajajo v fiksnih zneskih in niso odvisni od višine osnove. Izražene so v domači valuti države, pod katero so definirani in se odštejejo ob bruto zneska, ki se izplačuje.
Oznaka Kratka oznaka dajatve. Uporablja se v obrazcih ali izpisih, kjer je oznaki namenjeno malo prostora.
Znesek Znesek dajatve v lokalni valuti
Prejemnik Prejemnik dajatve.
Naslov Naslov prejemnika.
Račun Račun prejemnika. Ta podatek je izplačevalcu v pomoč, ko nakazuje dajatve na različne račune.
Opomba Tu vnesemo tekst, ki se ob navedbi posamezne dajatve izpiše na mesečnem obračunu sodelavca.

Kako dodati novo vrstico ali izbrisati obstoječo, si oglejte tukaj.

Faktor za preračun bruto v neto Ker so dajatve v nadaljevanju izračunane na osnovi neto zneska, je potrebno bruto znesek za namene izračuna dajatev najprej pretvoriti v neto znesek. Temu služi faktor za preračun.

Od zneska na računu se najprej odštejejo vse fiksne dajatve. Dobljeni znesek se nato pomnoži s faktorjem za preračun bruto v neto. Rezultat je preračunani neto znesek, iz katerega izračunavamo vse dajatve, ki se izračunavajo iz neto osnove in so definirane v naslednji razpredelnici.

Dajatve od neto osnove V razpredelnici se nahajajo dajatve, ki so podane v odstotkih od neto osnove. Pomen stolpcev je povsem enak kot v razpredelnici fiksnih dajatev razen stolpca Znesek, ki je v tej razpredelnici zamenjan s stolpcem % in pomeni znesek v odstotkih od izračunane neto osnove.
Dodajanje vrstice

Nove vrstice dodajamo tako, da se pomaknemo na konec tabele, kjer je prazna vrstica in vanjo vnesemo vrednosti za posamezne stolpce.

Odstranjevanje vrstice

Vrstico odstranimo tako, da jo označimo s klikom na sivo polje pred začetkom vrstice. S tem postane celotna vrstica označena. Nato pritisnemo kombinacijo tipk <Ctrl><Del>.

 

Program nas vpraša, če želimo brisati vrstico. Če na vprašanje odgovorimo pritrdilno, se vrstica izbriše.

Primer izračuna

V obrazcu Izplačila in dajatve se v zgornji desni četrtini obrazca nahaja kalkulator za testni preračun nastavljenih dajatev iz poljubnega bruto zneska računa:

primer izračuna

Posamezna polja in stolpci imajo naslednji pomen:

Znesek na računu Vrednost v polju predstavlja znesek na računu izmišljenega sodelavca. V polje vnesemo poljubni znesek v lokalni valuti (opomba: dejanski zneski na računih sodelavcev so vodeni v evrih).

Izračun se vedno vrši na osnovi nazadnje shranjenih podatkov. Zato moramo, če smo pred tem naredili spremembe in želimo, da so upoštevane v preračunu, podatke najprej shraniti.

Bruto za preračun Vrednost v polju je osnova za preračun iz bruto v neto. Izračunan je tako, da se od zneska na računu odštejejo vse fiksne dajatve.
Izračunani neto V polje se vpiše vrednost, ki predstavlja neto osnovo za izračun dajatev od neto osnove. Izračuna se tako, da se vrednost polja Bruto za preračun pomnoži s faktorjem za preračun bruto v neto.
Znesek za izplačilo V polje se vpiše vrednost, ki predstavlja neto izplačilo sodelavcu. Izračunana je tako, da se od stanja na računu odšteje vse dajatve.
Preračunaj Da se preračun izvrši, moramo klikniti na gumb Preračunaj. Za tem se v polja ne levi in razpredelnico na desni vpišejo preračunani zneski in dajatve. Če želimo imeti aktualne izračune, moramo to storiti vsakič, ko v polje Znesek na računu vpišemo novo vrednost ali ko spremenimo parametre za izračun dajatev in jih shranimo.
Razpredelnica dajatve V razpredelnici se nahajajo vse dajatve, ki smo jih definirali v obeh razpredelnicah.